Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

SHARE CODE WEBSITE MÈO NHẢY THEO NHẠC CỰC ĐẸP

Loading...

TẢN MẠN

Hello hello !!! Xin chào các bạn đã quay trở lại với blog của mình !!! 
Mình thì không biết nhiều về thủ thuật, code web nên hôm nay mạn phép Reup lại Code mà Anh Đức đã từng chia sẻ :)) Mong mọi người ủng hộ :v

THỰC HÀNH

Bước 1: Các bạn Copy toàn bộ code bên dưới rồi lưu với định dạng ".html"
<html>
<!-- CSS BLOCK BEGIN -->
<style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-9/cur862.ani), url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-9/cur862.png), progress !important;}</style>
<head>
  <link rel="icon" type="img/png" href="img/favicon.ico">
  <body>
  <center>
  <font face="Courier New" size="16"><b>
  <script>
 
farbbibliothek = new Array();
 
farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");
 
farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","black","#00FF00","#00FF00");
 
farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");
 
farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");
 
farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","black","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");
 
farbbibliothek[5] = new Array("black","black","black","white","white","white");
 
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
 
farben = farbbibliothek[4];
 
function farbschrift()
 
{
 
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
 
{
 
document.all["a"+i].style.color=farben[i];
 
}
 
farbverlauf();
 
}
 
function string2array(text)
 
{
 
Buchstabe = new Array();
 
while(farben.length<text.length)
 
{
 
farben = farben.concat(farben);
 
}
 
k=0;
 
while(k<=text.length)
 
{
 
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
 
k++;
 
}
 
}
 
function divserzeugen()
 
{
 
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
 
{
 
document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe[i] + "</span>");
 
}
 
farbschrift();
 
}
 
var a=1;
 
function farbverlauf()
 
{
 
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
 
{
 
farben[i-1]=farben[i];
 
}
 
farben[farben.length-1]=farben[-1];
 
 
 
setTimeout("farbschrift()",30);
 
}
 
// Zu Demonstrationszwecken**
 
var farbsatz=1;
 
function farbtauscher()
 
{
 
farben = farbbibliothek[farbsatz];
 
while(farben.length<text.length)
 
{
 
farben = farben.concat(farben);
 
}
 
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
 
}
 
setInterval("farbtauscher()",5000);
 
text= "..:: => Lê Anh Đức - Hello All <= ::.."; //h
 
string2array(text);
 
divserzeugen();
 
//document.write(text);</script></b>
</font>
<style type="text/css">

BODY {
  SCROLLBAR-FACE-COLOR: #000000;
  SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #000000;
  SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #000000;
  SCROLLBAR-BASE-COLOR: #000000;
  background: #000000;
}

H1 {
 color: #00FF00;
 font-family: -moz-fixed;
}

#TEXTBOX {
 width: 500px;
 height: 257px;
 border: 1px solid #000;
 background-color : 1px solid transparent;
 padding: 40px;
 font-family: -moz-fixed;
 font-size: 16px;
 box-shadow: 0px 0px 5px 1px #00FF00;
}

.MATRIX-LEFT
{
  float: left;
  overflow: hidden;
  height: 1000px;
  width: 280px;
 background-image: url('http://puu.sh/6IN8U.gif');
 background-repeat: repeat-y;
}

.MATRIX-RIGHT
{
  float: right;
  overflow: hidden;
  height: 1000px;
  width: 280px;
 background-image: url('http://puu.sh/6IN8U.gif');
 background-repeat: repeat-y;
}

.TEXT {
 color: #00FF00;
 font-family: -moz-fixed;
 font-size: 16px;
}

.TYPEWRITER {
 color: #00FF00;
 font-family: -moz-fixed;
 font-size: 16px;
 display: none
}

.SHOW {
 z-index: 2;
}

.HIDE {
  z-index: 1;
}
</style>
<!-- CSS BLOCK END -->


<!-- JAVASCRIPT BLOCK BEGIN -->
<script type="text/javascript">
  // Anti-leach script  

  var message=" Vler!!!";

  function clickIE4(){
  if (event.button==2){
  alert(message);
  return false;
  }
  }

  function clickNS4(e){
  if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
  if (e.which==2||e.which==3){
  alert(message);
  return false;
  }
  }
  }

  if (document.layers){
  document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
  document.onmousedown=clickNS4;
  }
  else if (document.all&&!document.getElementById){
  document.onmousedown=clickIE4;
  }

  document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")
</script>


<!-- JAVASCRIPT BLOCK END -->
<script type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript"> 
  function disableselect(e) { 
    return false 
  } 
 
  function reEnable() { 
    return true 
  } 
  //if IE4+ 
  document.onselectstart = new Function("return false") 
  //if NS6 
  if (window.sidebar) { 
    document.onmousedown = disableselect 
    document.onclick = reEnable 
  } 
</script>

<script type="text/javascript">
function remove (){
 document.getElementById("xbox").innerHTML=" ";
}
setInterval(function(){remove();}, 5000);
</script>
<body oncontextmenu="return false;"> 
<script language="JavaScript">
function tb5_makeArray(n){ this.length = n; return this.length;
}
tb5_messages = new tb5_makeArray(3);
tb5_messages[0] = "..:[ Lê Anh Đức ]:..";
tb5_messages[1] = "..:[ -=Checked By Lê Anh Đức=- ]:..";
tb5_rptType = 'infinite';
tb5_rptNbr = 20;
tb5_speed = 1;
tb5_delay = 2000;
var tb5_counter=2;
var tb5_currMsg=0;
var tb5_stsmsg="test";
function tb5_shuffle(arr){
var k;
for (i=0; i<arr.length; i++){ k = Math.round(Math.random() * (arr.length - i - 1)) + i; temp = arr[i];arr[i]=arr[k];arr[k]=temp;
}
return arr;
}
tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length);
for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){ tb5_arr[i] = i; tb5_sts[i] = "_";
}
tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr);
function tb5_init(n){
var k;
if (n == tb5_arr.length){ if (tb5_currMsg == tb5_messages.length-1){ if ((tb5_rptType == 'finite') && (tb5_counter==tb5_rptNbr)){ clearTimeout(tb5_timerID); return; } tb5_counter++; tb5_currMsg=0; } else{ tb5_currMsg++; } n=0; tb5_arr = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length); tb5_sts = new tb5_makeArray(tb5_messages[tb5_currMsg].length); for (var i=0; i<tb5_messages[tb5_currMsg].length; i++){ tb5_arr[i] = i; tb5_sts[i] = "_"; } tb5_arr = tb5_shuffle(tb5_arr); tb5_sp=tb5_delay;
}
else{ tb5_sp=tb5_speed; k = tb5_arr[n]; tb5_sts[k] = tb5_messages[tb5_currMsg].charAt(k); tb5_stsmsg = ""; for (var i=0; i<tb5_sts.length; i++) tb5_stsmsg += tb5_sts[i]; document.title = tb5_stsmsg; n++; } tb5_timerID = setTimeout("tb5_init("+n+")", tb5_sp);
}
function tb5_randomizetitle(){ tb5_init(0);
}
tb5_randomizetitle();
 var txt = "...:[ 👉 Checked By Lê Anh Đức 👈 ]:...🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓 🍈 🥝 🥑 🍍 🍒 🍑 🍆 🥒 🥕 🌶 🌽 🍅 🥔 🍠 🌰 🥜 🍯 🥐 🍞 🥖 🧀 🥚 🍳 🥓 🍤 🍗 🍖 🍕 🌭 🍔 🍟 🥙 🌮 🌯 🥗 🥘 🍝 🍜 🍲 🍣 🍱 🍛 🍚 🍢 🍡 🍙 🍘 🍧 🍨 🍦 🥞 🍰 🎂 🍮 🍭 🍥 🍬 🍫 🍿 🍪 🍩 🥄 🍾 🍹 🍸 🥃 🍷 🥂 🍻 🍺 🍶 🍵 ☕ 🥛 🍼 🍴 🍽"; 
    var espera = 200;
    var refresco = null;
    function rotulo_title() {
      document.title = txt;
      txt = txt.substring(1, txt.length) + txt.charAt(0);
      refresco = setTimeout("rotulo_title()", espera);
    }
    rotulo_title();
  </script>
<iframe width="0" height="0" src="https://www.nhaccuatui.com/mh/background/wHjIH588QRP1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<body>
<!-- JAVASCRIPT BLOCK BEGIN -->
<script type="text/javascript">
  new TypingText(document.getElementById("M1"));
  new TypingText(document.getElementById("M2"));
  new TypingText(document.getElementById("M3"));
  new TypingText(document.getElementById("M4"));
  new TypingText(document.getElementById("M5"));
  new TypingText(document.getElementById("M6"));
  new TypingText(document.getElementById("M7"));
  new TypingText(document.getElementById("M8"));
  setTimeout(function(){document.getElementById("M1").style.display = 'inline';TypingText.all[0].run();},0);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M2").style.display = 'inline';TypingText.all[1].run();},5000);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M3").style.display = 'inline';TypingText.all[2].run();},10000);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M4").style.display = 'inline';TypingText.all[3].run();},15000);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M5").style.display = 'inline';TypingText.all[4].run();},20000);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M6").style.display = 'inline';TypingText.all[5].run();},22000);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M7").style.display = 'inline';TypingText.all[6].run();},22000);
  setTimeout(function(){document.getElementById("M8").style.display = 'inline';TypingText.all[7].run();},25000);
 </script>
<!-- JAVASCRIPT BLOCK END -->

 

<style type='text/css'>body,td,th{font-family:consolas;font-size:18px;color:#167c11;}body{background-color:black;overflow:hidden;overflow-y:scroll;}#xbox{width:100%;position:fixed;bottom:0;left:0;height:70px;padding:5px;text-align:center;}#logo{top:0;float:right;z-index:1;opacity:0.9;}a:link{color:#00FF00;text-decoration:none;}a:active{color:#00FF00;text-decoration:none;}a:visited{color:#00FF00;text-decoration:none;}a:hover{color:#167c11;text-decoration:none;}</style>
 
<script type="text/javascript">
</script>
<html></head><body background="">

</body><script>
<script type="text/javascript">
function $i(id) { return document.getElementById(id); }
function $r(parent,child) { (document.getElementById(parent)).removeChild(document.getElementById(child)); }
function $t(name) { return document.getElementsByTagName(name); }
function $c(code) { return String.fromCharCode(code); }
function $h(value) { return ('0'+Math.max(0,Math.min(255,Math.round(value))).toString(16)).slice(-2); }
function _i(id,value) { $t('div')[id].innerHTML+=value; }
function _h(value) { return !hires?value:Math.round(value/2); }

function get_screen_size()
 {
 var w=document.documentElement.clientWidth;
 var h=document.documentElement.clientHeight;
 return Array(w,h);
 }

var url=document.location.href;

var flag=true;
var test=true;
var n=parseInt((url.indexOf('n=')!=-1)?url.substring(url.indexOf('n=')+2,((url.substring(url.indexOf('n=')+2,url.length)).indexOf('&')!=-1)?url.indexOf('n=')+2+(url.substring(url.indexOf('n=')+2,url.length)).indexOf('&'):url.length):512);
var w=0;
var h=0;
var x=0;
var y=0;
var z=0;
var star_color_ratio=0;
var star_x_save,star_y_save;
var star_ratio=256;
var star_speed=5;
var star_speed_save=0;
var star=new Array(n);
var color;
var opacity=0.1;

var cursor_x=0;
var cursor_y=0;
var mouse_x=0;
var mouse_y=0;

var canvas_x=0;
var canvas_y=0;
var canvas_w=0;
var canvas_h=0;
var context;

var key;
var ctrl;

var timeout;
var fps=0;

function init()
 {
 var a=0;
 for(var i=0;i<n;i++)
 {
 star[i]=new Array(5);
 star[i][0]=Math.random()*w*2-x*2;
 star[i][1]=Math.random()*h*2-y*2;
 star[i][2]=Math.round(Math.random()*z);
 star[i][3]=0;
 star[i][4]=0;
 }
 var starfield=$i('starfield');
 starfield.style.position='absolute';
 starfield.width=w;
 starfield.height=h;
 context=starfield.getContext('2d');
 //context.lineCap='round';
 context.fillStyle='rgb(0,0,0)';
 context.strokeStyle='rgb(255,255,255)';
 
 }

function anim()
 {
 mouse_x=cursor_x-x;
 mouse_y=cursor_y-y;
 context.fillRect(0,0,w,h);
 for(var i=0;i<n;i++)
 {
 test=true;
 star_x_save=star[i][3];
 star_y_save=star[i][4];
 star[i][0]+=mouse_x>>4; if(star[i][0]>x<<1) { star[i][0]-=w<<1; test=false; } if(star[i][0]<-x<<1) { star[i][0]+=w<<1; test=false; }
 star[i][1]+=mouse_y>>4; if(star[i][1]>y<<1) { star[i][1]-=h<<1; test=false; } if(star[i][1]<-y<<1) { star[i][1]+=h<<1; test=false; }
 star[i][2]-=star_speed; if(star[i][2]>z) { star[i][2]-=z; test=false; } if(star[i][2]<0) { star[i][2]+=z; test=false; }
 star[i][3]=x+(star[i][0]/star[i][2])*star_ratio;
 star[i][4]=y+(star[i][1]/star[i][2])*star_ratio;
 if(star_x_save>0&&star_x_save<w&&star_y_save>0&&star_y_save<h&&test)
  {
  context.lineWidth=(1-star_color_ratio*star[i][2])*2;
  context.beginPath();
  context.moveTo(star_x_save,star_y_save);
  context.lineTo(star[i][3],star[i][4]);
  context.stroke();
  context.closePath();
  }
 }
 timeout=setTimeout('anim()',fps);
 }

function move(evt)
 {
 evt=evt||event;
 cursor_x=evt.pageX-canvas_x;
 cursor_y=evt.pageY-canvas_y;
 }

function key_manager(evt)
 {
 evt=evt||event;
 key=evt.which||evt.keyCode;
 //ctrl=evt.ctrlKey;
 switch(key)
 {
 case 27:
  flag=flag?false:true;
  if(flag)
  {
  timeout=setTimeout('anim()',fps);
  }
  else
  {
  clearTimeout(timeout);
  }
  break;
 case 32:
  star_speed_save=(star_speed!=0)?star_speed:star_speed_save;
  star_speed=(star_speed!=0)?0:star_speed_save;
  break;
 case 13:
  context.fillStyle='rgba(0,0,0,'+opacity+')';
  break;
 }
 top.status='key='+((key<100)?'0':'')+((key<10)?'0':'')+key;
 }

function release()
 {
 switch(key)
 {
 case 13:
  context.fillStyle='rgb(0,0,0)';
  break;
 }
 }

function mouse_wheel(evt)
 {
 evt=evt||event;
 var delta=0;
 if(evt.wheelDelta)
 {
 delta=evt.wheelDelta/120;
 }
 else if(evt.detail)
 {
 delta=-evt.detail/3;
 }
 star_speed+=(delta>=0)?-0.2:0.2;
 if(evt.preventDefault) evt.preventDefault();
 }

function start()
 {
 resize();
 anim();
 }

function resize()
 {
 w=parseInt((url.indexOf('w=')!=-1)?url.substring(url.indexOf('w=')+2,((url.substring(url.indexOf('w=')+2,url.length)).indexOf('&')!=-1)?url.indexOf('w=')+2+(url.substring(url.indexOf('w=')+2,url.length)).indexOf('&'):url.length):get_screen_size()[0]);
 h=parseInt((url.indexOf('h=')!=-1)?url.substring(url.indexOf('h=')+2,((url.substring(url.indexOf('h=')+2,url.length)).indexOf('&')!=-1)?url.indexOf('h=')+2+(url.substring(url.indexOf('h=')+2,url.length)).indexOf('&'):url.length):get_screen_size()[1]);
 x=Math.round(w/2);
 y=Math.round(h/2);
 z=(w+h)/2;
 star_color_ratio=1/z;
 cursor_x=x;
 cursor_y=y;
 init();
 }

document.onmousemove=move;
document.onkeypress=key_manager;
document.onkeyup=release;
document.onmousewheel=mouse_wheel; if(window.addEventListener) window.addEventListener('DOMMouseScroll',mouse_wheel,false);

<script type="text/javascript">
   // ------------------------------------------------------------------------------------
   // Header text start..
   // ------------------------------------------------------------------------------------
   var theinHTML;
   var thelessstr;
   var ascSt=22; 
   var ascEnd=126;
   var numoflines = 28;
   var lines = new Array();
   var intervalID = new Array();
   var subIntervalID = new Array();
   var subIntervalID2 = new Array();
   var scH = screen.height-220;
   var scW = screen.width-50;
   window.onload = createlines;
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // Convert decimal to hex (for the colour)
   var hD="0123456789ABCDEF";
   function d2h(d) 
   {
     var h = hD.substr(d&15,1);
     while(d > 15) 
     { 
      d >>= 4; 
      h = hD.substr(d&15,1)+h;
     }
     return h;
   }
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // The line object   
   function line(length, maxlength, chars, speed, x)
   {
     this.length = length;
     this.maxlength = maxlength;
     this.chars = chars;
     this.speed = speed;
     this.x = x;
   }  
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // Creates the lines
   function createlines()
   {      
   // create the lines as objects as defined above with length, characters, speed, x-value
     for(var eachline = 0; eachline < numoflines; eachline++)
     {
      lines[eachline] = new line(0, Math.round(Math.random()*15+5), String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt)), Math.round(Math.random()*400+100), eachline*45);
     }  
     // write the lines 
     for(var writelines = 0; writelines < numoflines; writelines++)
     {
      var newline = document.createElement("div");
      newline.id = "char" + writelines;
      newline.style.position = "absolute";
      newline.style.top = "5px";
      newline.style.left = lines[writelines].x + "px";    
      var firstchar = document.createElement("div");
      var newcolor = d2h(Math.round(1/(lines[writelines].maxlength+1)*255));
      if(newcolor.length == 1)
        newcolor = "0" + newcolor;
      firstchar.style.color = "#00"+newcolor+"00"
      firstchar.innerHTML = lines[writelines].chars
      newline.appendChild(firstchar);     
      document.body.appendChild(newline);
     }
     start();
   }
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // Starts it moving & changing
   function start() 
   {
     for(var pickastring = 0; pickastring < numoflines; pickastring++) 
     {
      intervalID[pickastring] = setInterval("addchars("+pickastring+")", lines[pickastring].speed);
     }
   }
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // Add random characters to the string (and a line break) 
   // and make sure the last one is light
   // once it gets to maxlength start moving down
   function addchars(theline) 
   {
     if(lines[theline].length >= lines[theline].maxlength) 
     {
      clearInterval(intervalID[theline]);
      subIntervalID[theline] = setInterval("movethestring("+theline+")", lines[theline].speed);
     }
     else
     {
      // Get a char (not " or ' or or it'll get confused)
      myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
      while(myRandomChar == "'" || myRandomChar == '"' || myRandomChar == "")
        myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
      // Make a new div for it (so we can change it's colour)
      var newchar = document.createElement("div");
      newchar.innerHTML = myRandomChar;
      document.getElementById("char"+theline).appendChild(newchar);
      // Colour it
      var i;
      for(i = 0; i <= lines[theline].length; i++)
      {
        var newcolor = d2h(Math.round((i+1)/(lines[theline].maxlength+1)*255));
        newcolor = "" + newcolor;
        if(newcolor.length == 1)
         newcolor = "0" + newcolor;
        document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#00" + newcolor + "00";
        document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "normal";
      }
      document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#99FF99";
      document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "bold";
      // Increase length by one
      lines[theline].length++;
     }
   }
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // Moves the string (creates and destroys chars)
   function movethestring(theline)
   {
     var topstringnum = document.getElementById("char"+theline).offsetTop;
     if((topstringnum + (lines[theline].maxlength * 15)) >= scH) 
     {
      clearInterval(subIntervalID[theline]);
      subIntervalID2[theline] = setInterval("clearletters("+theline+")", lines[theline].speed);
     }
     else
     {
      // create
      myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
      while(myRandomChar=="'" || myRandomChar=='"' || myRandomChar=="")
        myRandomChar = String.fromCharCode(Math.round(Math.random()*(ascEnd-ascSt)+ascSt));
      var newchar = document.createElement("div");
      newchar.innerHTML = myRandomChar;
      document.getElementById("char"+theline).appendChild(newchar);
      // delete
      document.getElementById("char"+theline).removeChild(document.getElementById("char"+theline).childNodes[0]);
      // re-colour
      var i;
      for(i = 0; i < lines[theline].length; i++)
      {
        var newcolor = d2h(Math.round((i+1)/(lines[theline].maxlength+1)*255));
        newcolor = "" + newcolor;
        if(newcolor.length == 1)
         newcolor = "0" + newcolor;
        document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#00" + newcolor + "00";
        document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "normal";
      }
      document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.color = "#99FF99";
      document.getElementById("char"+theline).childNodes[i].style.fontWeight = "bold";
      // move
      document.getElementById("char"+theline).style.top = (topstringnum+15) + "px";
     }
   }
   // -------------------------------------------------------------------------------------
   // pretty much the opposite of addchars() 
   function clearletters(theline) 
   {
     if(lines[theline].length <= -1) 
     {
      clearInterval(subIntervalID2[theline]);
      document.getElementById("char"+theline).style.top = 0;
      intervalID[theline] = setInterval("addchars("+theline+")", lines[theline].speed);
     }
     else
     {
      // Remove the first character
      document.getElementById("char"+theline).removeChild(document.getElementById("char"+theline).childNodes[document.getElementById("char"+theline).childNodes.length-1]);
      // Move it down by 15px
      var topstringnum = document.getElementById("char"+theline).offsetTop;
      document.getElementById("char"+theline).style.top = topstringnum+15 + "px";
      // Decrease length by one
      lines[theline].length--;
     }
   }
  </script>
  
<!-- Cursor -->

<script type="text/javascript">
var colour="#3CFD07";
var sparkles=80;
var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
 var i, rats, rlef, rdow;
 for (var i=0; i<sparkles; i++) {
  var rats=createDiv(3, 3);
  rats.style.visibility="hidden";
  document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
  starv[i]=0;
  tinyv[i]=0;
  var rats=createDiv(5, 5);
  rats.style.backgroundColor="transparent";
  rats.style.visibility="hidden";
  var rlef=createDiv(1, 5);
  var rdow=createDiv(5, 1);
  rats.appendChild(rlef);
  rats.appendChild(rdow);
  rlef.style.top="2px";
  rlef.style.left="0px";
  rdow.style.top="0px";
  rdow.style.left="2px";
  document.body.appendChild(star[i]=rats);
 }
 set_width();
 sparkle();
}}
function sparkle() {
 var c;
 if (x!=ox || y!=oy) {
  ox=x;
  oy=y;
  for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
   star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";
   star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
   star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
   star[c].style.visibility="visible";
   starv[c]=50;
   break;
  }
 }
 for (c=0; c<sparkles; c++) {
  if (starv[c]) update_star(c);
  if (tinyv[c]) update_tiny(c);
 }
 setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
 if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
 if (starv[i]) {
  stary[i]+=1+Math.random()*3;
  if (stary[i]<shigh+sdown) {
   star[i].style.top=stary[i]+"px";
   starx[i]+=(i%5-2)/5;
   star[i].style.left=starx[i]+"px";
  }
  else {
   star[i].style.visibility="hidden";
   starv[i]=0;
   return;
  }
 }
 else {
  tinyv[i]=50;
  tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
  tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
  tiny[i].style.width="2px";
  tiny[i].style.height="2px";
  star[i].style.visibility="hidden";
  tiny[i].style.visibility="visible"
 }
}
function update_tiny(i) {
 if (--tinyv[i]==25) {
  tiny[i].style.width="1px";
  tiny[i].style.height="1px";
 }
 if (tinyv[i]) {
  tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
  if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
   tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
   tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
   tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
  }
  else {
   tiny[i].style.visibility="hidden";
   tinyv[i]=0;
   return;
  }
 }
 else tiny[i].style.visibility="hidden";
}
document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
 set_scroll();
 y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
 x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
}
function set_scroll() {
 if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
  sdown=self.pageYOffset;
  sleft=self.pageXOffset;
 }
 else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
  sdown=document.body.scrollTop;
  sleft=document.body.scrollLeft;
 }
 else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
  sleft=document.documentElement.scrollLeft;
  sdown=document.documentElement.scrollTop;
 }
 else {
  sdown=0;
  sleft=0;
 }
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
 if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
  swide=self.innerWidth;
  shigh=self.innerHeight;
 }
 else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
  swide=document.documentElement.clientWidth;
  shigh=document.documentElement.clientHeight;
 }
 else if (document.body.clientWidth) {
  swide=document.body.clientWidth;
  shigh=document.body.clientHeight;
 }
}
function createDiv(height, width) {
 var div=document.createElement("div");
 div.style.position="absolute";
 div.style.height=height+"px";
 div.style.width=width+"px";
 div.style.overflow="hidden";
 div.style.backgroundColor=colour;
 return (div);
}
</script>
 
<font style="font-size: 8pt;" size="3" face="Impact">
<script type="text/javascript">/*Important Function to blend the tabs in and out*/
function blendoff(idname) {document.getElementById(idname).style.display
= 'none';}
function blendon(idname) {document.getElementById(idname).style.display
= 'block';}</script><script type="text/javascript">/*Function for our Tabmenu with 4 Tabs*/
function swichtabs(wert) {
if (wert=='1'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1 tabactive';
document.getElementById('tablink2').className='tab2';
document.getElementById('tablink3').className='tab3';
document.getElementById('tablink4').className='tab4';
}else if (wert=='2'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1';
document.getElementById('tablink2').className='tab2 tabactive';
document.getElementById('tablink3').className='tab3';
document.getElementById('tablink4').className='tab4';
}else if (wert=='3'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1';
document.getElementById('tablink2').className='tab2';
document.getElementById('tablink3').className='tab3 tabactive';
document.getElementById('tablink4').className='tab4';
} else if (wert=='4'){
document.getElementById('tablink1').className='tab1';
document.getElementById('tablink2').className='tab2';
document.getElementById('tablink3').className='tab3';
document.getElementById('tablink4').className='tab4 tabactive';
}

 </script>
   
  <style type="text/css">
  /* Circle Text Styles */
  #outerCircleText {
  /* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */
  font-style: italic;
  font-weight: bold;
  font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;
  color: #000000;
  /* End Optional */
   
  /* Start Required - Do Not Edit */
  position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}
  #outerCircleText div {position: relative;}
  #outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}
  /* End Required */
  /* End Circle Text Styles */
  </style>
   
   
  <script type="text/javascript">
  ;(function(){
  var msg = "[ Your Site Had Been Dinh Huan Dz ]";
  var size = 27;
  var circleY = 0.75; var circleX = 2;
  var letter_spacing = 5;
  var diameter = 10;
  var rotation = 0.4;
  var speed = 0.3;
   
  ////////////////////// End ////////////////////// :)
 

</script>

<body onLoad="animate();start()" onresize="resize()" onorientationchange="resize()" onmousedown="context.fillStyle='rgba(0,0,0,'+opacity+')'" onmouseup="context.fillStyle='rgb(0,0,0)'">
<script language=JavaScript type=text/javascript><!--// Method-5 animation script (compressed)/***** CAT JAVASCRIPT ******/
var frames = 31; // <---- total number of pictures in film
var delay = 90; // <---- delay after each frame
var color = "#FF0000"; // <---- Color of cat
var changecol = true; // <---- Randomly change color of cat? If true the cat will change colors if false the color of the cat will be the value of the color variable.
var move_cat = true; // <---- Move cat? If true the cat will move side to side. If false the cat will stay in one place.
var cat_fontsize = 10; // <---- In pixels

/***** initialize anim screen position (in pixels) *****/

var topp = 50; // <---- window position bottom
var left = (move_cat)?-20:-10; // <---- window position left
var width = 300; // <---- window width
var height = 187; // <---- window height


/***** initialize anim control variables *****/

var posi = 0; // <---- actual picture position (frame counter)
var prev = 1; // <---- previous picture number
var run = true; // <---- boolean : true (?????) or !true (?????)


/***** initialize style sheets ****/

document.write("<" + "style type='text/css'><" + "!-- ");
for (i = 0; i <= frames; i++) {
  if (move_cat) {
    left = left + 2;
  }
  document.write("#cat" + i + " {position:absolute; color:" + color + "; font-size:" + cat_fontsize + "px; left:" + left + "%; top:" + topp + "px; width:" + width + "px; height:" + height + "px; z-index:" + i + "; visibility:hidden}");
}
document.write("--" + "><" + "/style>");

/******* animation module ******/
function change_color() {
  var colors = new Array("#6C2DC7", "#00FFFF", "#00FF00", "#FFFF00", "#FF0000", "#FF00FF", "#1589FF", "#8D38C9", "#E3319D", "#6C2DC7", "#7E354D", "#736AFF", "#306754", "#E45E9D", "#000099", "#33CC00", "#25A0C5");
  var randomnum = Math.floor(Math.random() * 17)
  var random_color = colors[randomnum];
 for(i=0;i<=frames;i++) {
 if(i==0) {
 
 }
 else {
  document.getElementById('cat' + i).style.color = random_color;
 }
 }
}

function animate() {
  posi = posi + 1;
  if (posi > frames) {
    if (run) {
      if (changecol && move_cat) {
        setTimeout("animate2(posi-1, prev); change_color();", delay);
      } else if (changecol && !move_cat) {
        posi = 1;
        setTimeout("animate(); change_color();", delay);
      } else if (!changecol && move_cat) {
        setTimeout("animate2(posi-1, prev);", delay);
      } else if (!changecol && !move_cat) {
        posi = 1;
        setTimeout("animate();", delay);
      }
    }
  } else {
    document.getElementById("cat"+ prev).style.visibility = 'hidden';
    document.getElementById("cat"+ posi).style.visibility = 'visible';
    prev = posi;
    if (run) setTimeout("animate()", delay);
  }
}

function animate2(posi2, prev2) {
  posi = posi2 - 1;
  if (posi < 1) {
    if (run) {
      if (changecol) {
        setTimeout("animate(); change_color();", delay);
      } else {
        setTimeout("animate();", delay);
      }
    }
  } else {
    document.getElementById("cat"+ prev).style.visibility = 'hidden';
    document.getElementById("cat"+ posi).style.visibility = 'visible';
    prev = posi;
    if (run) setTimeout("animate2(posi, prev-1)", delay);
  }
}
//--></SCRIPT>
 
<DIV id=cat1>
<PRE>
                     
                                                             ,c,                                      
                                                           cARRRRRC,                                     
                            ,CRRRCc          , , , , ,,,,,,,  ,,,,,,,   ,cRRRRRRRRRRc,                                     
                            ,CRRRRRRRRs,       ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,  ,cRRRRRRRRRATTc,                                     
                            ,ARRRRRRRRRRRT,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   cARRRRRRRRRsccsc,                                     
                            cRRRRRRRRRRRRRT,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,ARRRRRARARRRRs,cc,                                     
                             cCcccRRRRRRRRRRRAc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cARRRRRRRRRRRRCc,,,c,,                                     
                             ,cccccCRRRRRRRRRRRRRTc,,,,,,,,,,,  ,,,,, , ,cRRRRRRRRRRRRRRAcccc,,c,                                     
                             ,sTcccccTARRRRRRRRRRT,, ,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,ARRRRRRRRRRRTccc,,,,c,                                     
                              cTsc,,cccTRRRRRRRAc,,  , ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,cTRRRRAccccc,,,,,ccc                                     
                              cCTc,,,cccARRRRs,,,,,,,     ,,, ,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,csc                                      
                              ,cTCcc,cccccccc,,,,,,,,,,, ,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                      
                               ,cTTscccccccc,,,,,,,,,,    ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc                                       
                                ,cTCcccscc,,,,,,,,,, Ren  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                 ,csssccc,,,,,,,,,,, Hacker  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,ccc                                        
                                  ,ssccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                  ,csscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                 ,TTsccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                      
                                 ,Tsscccccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                     
                                ,sTsccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                    
                                ,sTscccccccccccccccccccc,ccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                               ,cTTcccccccccCARRCcccccccccccc,c,ccccTRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                               ,CACTcccccccTRRRTARRTccccccccccccccccARACARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                  
                               ,,cTTTcccccARRRCARRRATcccccc,c,cccARAc,,cRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                 ,cTCsccccTsARRRRRRT,,,,,,,,,,,,cARRRARRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                  ,cCCTcc,,,sTTsTc,,,,,,,,,,,,,,,,sARRAcc, ,,,,,,,,,,,cccc,,                                     
                                   ,csTTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,,  ,,,c,,,,,ccssc,,                                       
                                    ,TTTsccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,  ,,,,ccc,,,csCCT,,                                        
                                     csTTTcc,,,,,,,cART,,,,,,,,,,,,,cc,ccssTTc,,                                          
                                      ,sTTcccccc,ccCTc,,,,,,,,,,,ccccTsTTscc,                                           
                                      ,,ccTssssccccc,,ccccccccccscccTTTcc,,,,,,                                          
                                     ,,,,,,ccTsssTTTTTTTTTcscscccTTTTTc,,,,,,,,,,,                                         
                                     ,cssTTTc,,ccccccTsTTsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                     ,sTTTcc,,,,,,    ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,ccc,,,,,,c,,  , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,cc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,                                        
                                     ,cTcc,,,cc,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,                                        
                                      ,cscc,ccc,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,                                        
                                      ,,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,,                                        
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,cc,,,cc,,,,,,                                        
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,ccc ,cc,,,,,                                         
                                       ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,  ,,,,,,,   ,,,,                                    
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,   ,,,, ,,,,,,,ccc,                                    
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   cc,,,,,cccccc,,                                    
                                       ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,cccc,c,,,ccc,                                     
                                      ,sTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cc,,ccccccc,,                                      
                                      ,sCcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,c,cccc,,                                       
                                      ,sTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,ccccc,,                                        
                                      ,cTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,                                          
                                      ,TTccccTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                      ,csTcccssscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                      ,,TTcccccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,cTccccccc,,,,,,, ,,,,,,,,,                                                 
                                      ,cTTccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,                                                 
                                       ,cccccccc,,,,,  ,,,,,,,,                                                 
                                       ,ccccscc,,,,, ,,,,,,,,,                                                 
                                        ,cccccc,,,,  ,,,,,,,                                                  
                                        ,ccsccc,,,,,,,,,,,,,,                                                  
                                        ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,                                                  
                                        ,cTcccc,,,,,, ,,,,,,,                                                  
                                       ,cTTTcccc,,,, ,,,,,,,,,                                                  
                                        ,Tsccc,,,,,,,,,,,,,,,                                                  
                                         ,Tsccc,,,,,,,,,,,,,,                                                  
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,,,,c,                                                  
                                         ,cc,,,,,,,,,,,,,cCc,                                                  
                                         ,ccccc,,,,,,,ccTsc,                                                  
                                         ,TACCCCCCCCsc,,                                                    
                                          ,,,,,,,,,,,                                                     
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat2>
<PRE>
                                 
                                                          ,cARCc                                       
                           ,sRRCc,               ,           ,,CRRRRRRRA,                                      
                           cRRRRRRRRRT,       ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,  ,,ARRRRRRRRRATc                                      
                           ,CRRRRRRRRRRTc,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRRRRCccc,                                      
                           ,ARRRRRRRRRRRRT,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRARRRRCcc,,                                      
                            ,TcccARRRRRRRRRRC,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,sRRRRRRRRRRRRAsc,,,,                                      
                            ,cccccTARRRRRRRRRRAcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cCRRRRRRRRRRRRRTcc,,,,,                                      
                            ,cTcc,cTRRRRRRRRRRRRA, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cRRRRRRRRRRRAcccc,,,,cc                                       
                             cCTc,,ccARRRRRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,cCRRRRRATcccc,,,,cT,                                       
                             cTTc,,,csARRRRRC,,,,,,,  ,,  ,,,  ,,,,,,,,,,cTRCccccc,,,,,cT,                                       
                             ,cCCcc,cccTAscc,,,,,,, ,   ,  ,   ,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,cc,                                       
                              ,TCTcccccccc,,,,,,,  ,  ,,, ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,                                        
                               cCCTsccccc,,,,,,,,,, Ren  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                        
                                ,ccccsccccc,,,,,,,,,   ,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccsc,                                         
                                 ,cscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                         
                                 ,Tsscccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,cTsscccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                       
                               ,cCTccccscccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                               cCsccccccccccccc,ccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                               cTscccccccccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,                                     
                              ,csTcccccccTCAAARAcccccccccc,c,cc,,,,cARAs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                              ,CRCssccccccTRRRTCRRCccccccccccccc,sARRARRRRACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                    
                              ,,ccTTcccccCRRRCCRRRTccccccc,cccccARC,,cRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                ,sTTsscccsARRRRRRCc,,,,,,,,,,,cARRCARRRRRA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                ,,cCTTcc,cccARRs,,,,,,,,,,,,,,,cTRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                      
                                  ,cTCscc,,cc,,,,,,,,, ,,,,,  ,,,,,  ,c,,,,,,,ccTsc,,                                        
                                   ,cTTTccc,,,,,,,,,,, ,,,,, ,   ,,,cc,,,,ccsCTc,,                                         
                                    ,cTCTscc,c,,,,,CRC,,,,,,,,,,,,,c,,cccsTTCc,                                           
                                     ,cTTTcccccc,,cCc,,,,,,,,,,,,ccssTTTTsc,,                                            
                                      ,cTCTscccccccc,ccccccccccccccsssc,,,,,,                                           
                                       ,cTTTTTsTTTccsscscscscsTTscc,,,,,,,,,,                                           
                                         ,cccccsTsTTTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,  ,cc,     , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,,,,,,,,,,c,,    , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,,,,csTTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                    ,,ccTsccTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                    ,cCCccccccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                          
                                     ,sCTsTTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,sCTc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,                                          
                                       ,, ,cc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,                                          
                                        ,,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        ,,c,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,                                           
                                        ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,c,,                                     
                                        ccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,ccc,,                                      
                                       ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cccc,,,,,,,                                       
                                       cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                        
                                       ,cscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,c,,,,,,,,                                        
                                      ,cccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,cccccccccssssccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,,ccccccccccccTTcc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,ccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                     ,ccccccccc,c,cc,,,,,,,, ,,,,,,,,                                               
                                     ,cccscccccc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                     ,cTsccccccc,ccc,,,, , ,,,,,,,,,                                                
                                     ,,cccccccc,cccc,,,,,  ,,,,,,,,                                                
                                      ,cccccc,ccccc,,,,,, ,,,,,,,,                                                
                                       ,ccc,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                        ,,c,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                        ,ccccsccc,,,,,, ,,,,,,,,                                                 
                                       ,cTTscsccc,,,,, ,,,,,,,,                                                 
                                        ,cTTTcccc,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,,cc,                                                  
                                         ,cTCCcc,,,,,,,,cCTc,                                                  
                                         ,,cccTCCTcsTCcc,,                                                   
                                            ,,,,c,,,,                                                    
</PRE></DIV>
<DIV id=cat3>
<PRE>
                     
                                                         cCAs,                                         
                                                       ,TRRRRRRRc,                                        
                          ,ARRRAc,           , ,,,,,,,,,  ,,,,,    ,cTRRRRRRRRACc                                        
                         cRRRRRRRRRT,,      ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,  ,TRRRRRRRRRTccc,                                        
                         ,ARRRRRRRRRRRT,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cRRRRRRARRRRT,c,,                                        
                          cRRRRRRRRRRRRRRC,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,sRRRRRRRRRRRCc,,,,,                                        
                          cTcccARRRRRRRRRRAc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRARRRRAcc,,,,,,                                        
                          ,sccccTRRRRRRRRRRRRRCc,, ,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,cRRRRRRRRRRRRRTccc,,,c,                                        
                           ,Tsc,ccccARRRRRRRRRRT, ,,,,,,,,,,,,,,,   ,,cccARRRRRRRCccc,,,,cs,                                        
                           ,cCcc,ccccTRRRRRRRA,, ,,,,, , , , , ,  ,,,,,,,,,ccTRRRcccc,,,,,cc,                                        
                           ,cCcc,,ccccCRRCc,, ,,, ,     ,,, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,csc                                         
                            ,TCTc,,cccccccc,, ,,,   , ,,, ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc                                         
                             ,TCTcccccccc,,,,,,,,,,  YẾN  , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,                                          
                              csCTccccccc,,,,,,,,,,,,   , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                          
                               ,ccscccc,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                           
                               ,ccTcccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                               ,cscccc,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                              ,csTcccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                        
                              ,cCTcccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                        
                              cTscccccccccccc,c,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                       
                             ,TCcccccccccccATccccccccc,,,,,,,,,,,,cTCc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                             ,cTscccccccTAARRRRACccccccccc,ccc,,cARRRRRAAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                            ,TATscccccccARRAc,CRRcccccccccc,cccCRAc,cTRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                             ,ccsTcccccccCRRTTCRRRc,,,,,,,,,,,,RRRCTTARRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                              cTCsscccc,cCRRRRRAc,,,,,,,,,, ,,cTRRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,,c,,,                                       
                               ,cTTTsccc,,cccc,,,,,,,  , ,  ,,,c,,  ,,,,,,,,,,csTc,,                                         
                                ,cCTTsccc,,,,,,,,,,,,  , ,     ,,cc,,,,,csTTc,,                                          
                                 ,cTTTTcccc,c,,,,,,,c,, ,,,,, , ,,,,,,,ccTTCsc,                                            
                                  ,cTTTsscc,c,,,,cARA,,,,,,,,,,,,,ccccTTCs,,                                             
                                    ,sCsTcccccc,c,c,,,,,,,,,,,ccccccTTcc,,                                              
                                     ,TTTsscTsTsccccccccccscssTTTTsc,,,,,,,                                             
                                     ,ccssscscTsTTTTTTTTTTTTTcc,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,,,,,ccc,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,,,,,,cc,,,,,,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,c,,,,,cc,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,cc,,,,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,                                           
                                     ,cc,,,,ccc, ,,,,,,,,,,, ,,,,ccccc,,,,,,,                                           
                                    ,,cc,,,,csc,,, ,,,,,,,,, , ,,,,cc,,,,,,,,,                                           
                                    ,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,                                           
                                     ,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,, ,,cc,,,,, ,,,                                           
                                     ,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,, ,cs,,,,,,,,,                                           
                                     ,cc,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,, ,,,,                                            
                                     ,c,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,,,,,                                             
                                     ,c,,,cTsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCs,,,                                             
                                    ,,,,,cccscccc,,,, ,,,,,,,,,,,, ,cTsc,,                                             
                                    ,cc,cc, ,cTcc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,ccc,                                             
                                    ,TCc,,  cTccc,,,, , , , ,,,,,,,,, ,,,,                                             
                                    ,,   cCcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                        ,ccccccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                       ,cccccccc,,,,ccc,,,,,,,,, ,,,,,,                                             
                                       ,ccc,,,,,,,cccsTc,,,,,,,,, ,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,ccTcc,,,,,,,, ,,,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,  ,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,                                              
                                      ,cc,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                       ,c,,,,,,,,cccccc,,,,,, ,,,,,c,                                              
                                       ccc,,,,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,                                              
                                      ,cscc,,,,,,cccccc,,,,,,,,,,,,c,,                                              
                                      ,cTCTcc,,cccc,c,,,,,,,,,,,,,cc,                                               
                                       ,TCCcccTscc,,,,,,,,,,,,,,,c,                                               
                                        ,cTTCCCcc,,,,,,,,,,,,,,,c,                                               
                                         ,cc,cscc,,,,,,,,,,,ccc,,                                               
                                            ,cTc,,,,,,,,,ccsc,                                                
                                            ,csccccccsTCcc,                                                 
                                             ,,,,,,,,,,,                                                                      
</PRE></DIV>
<DIV id=cat4>
<PRE>
                     
                                                        ,,,                                           
                                                      ,TARRRRC,                                          
                                                    ,cCRRRRRRRRT,                                          
                        cAC,,               ,,,,,,,, ,,,    ,CRRRRRRRRRTTc,                                          
                       ,CRRRRRRRC,,        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  sRRRRRRRRRCcccc,                                          
                       cRRRRRRRRRRRAc,   , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cRRRRRRRRRRRTc,c,                                          
                       ,ARRRRRRRRRRRRRRc,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRARRRRAcc,,c,                                          
                        ,ccARRRRRRRRRRRRRRc,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,cRRRRRRRRRRRRAscc,,,cc                                          
                        ,csccTRRRRRRRRRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,CRRRRRRRRRRRTcc,,,,,cc                                          
                         cTccccccARRRARRRRRRRc,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,sRRRRRRAcccc,,,,,cc                                          
                         cTcc,cccTRRRRRRRRRT,     ,,,  ,  ,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,sc,                                          
                         ,TCcc,,cccCRRRRTc,, ,,,,,     ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,                                           
                          ,cCsc,ccccsAAcc,, , ,,,  ,  ,  ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,                                           
                          ,cTTcc,ccccccc,,,,,,,,, Bi`€â‚¬nh cho`€Â ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                            
                           ,cTTcccccscc,,,,,,,,,,,,  ,   ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,                                            
                            ,cTTscccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                             ,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                           
                              cscscc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                             ,TTccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                          
                             ,ssscccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                         
                            ,TTscccccccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                        
                            ,TTcccccccccccccc,,ccc,,,,,,,,,,,,,cTRRRAACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                            ,TTcccccccccCRRRRAc,,ccc,,ccc,c,c,sARCCARRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                       
                           ,csTccccccccCRRAccCRRAc,,c,,,,,,,,cARRc ,cRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                          ,cAATTcccccccTARRTTARRRc,,,,,,,,,,,,cRRRAARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                           ,,,cTcscccc,ccRRRRRRT,,,,,, ,,,,,  ,cRRRAc,, ,,,,,,,,,,,,cc,,,                                         
                             ,sCTTsccc,,,cccc,,,,,,, ,   ,   ,,,  ,,,,,,,,,,csTc,,                                           
                              ,cTCTTcccc,,,,,,,,,,    ,,,    ,,,,,,,,,cTCCs,                                             
                               ,sTCTTsscc,,,,,,,,,csc,,,, ,,,  ,,,,,,ccsTCTc,                                              
                                ,cTTTTTcccc,,,,,,CRC,,,,,,,,,,,,,,ccTTTTs,                                               
                                  ,cTTTcscccccc,c,,,,,,,,,,,ccccccsTTcc,,,                                               
                                   ,ccTcscssTsccccccccccccscccsTTcc,,,,,,,,                                              
                                    ,cTcccscTsTTTTTTTTTTTTTscc,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,sTccc,,,,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,sTcTcc,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,ccccsc,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,cc,,cc,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,cccc,,,,,,,,                                             
                                    ccc,ccc,,  ,,,,,,,,,,, ,,,ccc,,,, ,,,                                             
                                    ,ccccTsc,, , ,,,,,,,,, ,,,c,,,,,  ,,,                                            
                                    ,cccccTcc,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                    ,cccccscc,,,,,,, ,,,,,,,,,  ,,,,, ,,,                                             
                                     ,ccccscccc,,,,,,,,,, ,ccc,,, ,,, ,,,                                              
                                     ,cccssccc,,,,,,,, ,,, ,,cc,,,,,,ccc,                                              
                                     ,c,,cTccccc,,,,,,,,,, ,,ccc,,,cc,,,,                                             
                                     ,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,cccc,,,,,,                                             
                                     ,sc,,csTcccc,,,,,, ,,,,,  ,,,,, ,,,,,                                             
                                     ,,c,,cTTccc,,,,,, ,,,,,,   ,,,,,,,,,                                            
                                       ,cTcccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                       ,ccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,                                            
                                        ,cTccc,,,,,,,,,,,,cc,,, ,,,,,,,,,                                            
                                        cCccc,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                        ccc,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,                                            
                                        ,cTc,,,,,,,,,,ccccc,,,  ,,,,,,,,,,                                           
                                        ,cc,,,,,,,,,,,,csc,,,,,  ,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,scc,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,TTc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,  ,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,ccc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, , , ,,,,,,,,,,                                         
                                        ,cc,,,,,,,,,,,cc,,cTTc,,,,,  ,,,,,,,,c,                                        
                                        ,ccc,,,,,,,,,,,cc,,,cTTcc,,,,,,,,,,,,,cc,                                        
                                       ,csccc,,,,,,,,,,,,,c, ,cscc,,,,,,,,,,,cc,                                         
                                      ,CTc,,,,,,,,,,,,,,ccc,  ,cTccc,,,,, ,,,,,                                         
                                      ,TCcc,,,,,,,,,,,,cc,,,  ,sCcc,,,,,,,cc,                                          
                                       ,cCcc,,,,,,,,,c,,,    ,sTcssTsscsc,                                          
                                       ,cTsccc,,,ccc,,      ,sCsccccc,,                                           
                                        cTCCCTcccc,,       ,,                                               
                                         ,,,,,,,                                                        
</PRE></DIV>
<DIV id=cat5><PRE>
                     
                                                      ,sCc,                                            
                                                     ,CRRRRRA,                                           
                                                   ,CRRRRRRRATc,                                           
                        ,,,                       ,  ,TRRRRRARRRTcc,                                           
                       cRRRRRRCc,            ,,,,,,,,,,,,,,,  ,sRRRRAARRRAcccc,                                           
                       ,CRRRRRRRRRRs,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cARRRRARRRATcc,,,,                                           
                       ,sRRRRRRRRRRRRRc,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  cRRRRRAAARRRTcc,,,,c,                                           
                       ,cscCRRRRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,, ,,cRRRRRRAAARRCcccc,,,,,,                                           
                        ,sccccTARRRARRRRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, ,cRRRRRRRRRAcccc,,,,,,,                                           
                        ,cccccccCRRRAAAARRRRRT,      ,,,  ,,,,,,,,CRRRRRRccc,,,,,cc,,                                           
                        ,cTc,,,ccARRRAARRRC,  ,,,     ,,  ,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,cc,                                           
                         ,scc,,,ccTARRRRRc,  ,   , ,  ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,                                            
                         ,Csc,,,,,cTRRT,, ,,    , ,  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,                                            
                         ,cCTc,,,ccccc,,,,,,,,,,,  Ren  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                             
                          ,cCTcc,ccccc,,,,,,,,,,,,  , ,  ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,cc,                                             
                           ,cTsccccccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                            ,csscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                             ccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                             ,cccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                            ,cTcccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                          
                            ,cscccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCAAAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                         
                           cTTccccccccTAARCc,,,,,,,,,,,,,,,,,CRRARRRAACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                           cTcccccccsARRCTCACc,,,,,,,,,,,,,TRRc cARRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                       
                           cccccccccCRRA,,,ARRc,,,,,,,,,,,,sRRCsTCsCRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                          ,cTTTccccccccTRRRAARRRC,,,,,, ,,,,,,,cRRRRRAs, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                          ,cTTTscccccc,,ccTRRRRc,,,,,      ,,cc,  ,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                          
                            ,cssccccccc,,,cc,,,,,,,   ,,     ,cc,,,,,,,cccsc,,                                            
                            ,sCTscccccccc,,,,,,,,,,,,, ,,, ,   ,,,,,,,,ccTTCsc,                                             
                             ,,cTTTssccccc,,,,,,,,TRA, , , ,, ,,,,ccccccscc,                                               
                               ,csTTTscccccc,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,ccccsTc,                                                
                                 ,cTTTsscccc,,,,,,,c,c,c,ccc,ccccccTcc,,,,                                               
                                  ,csTcccsccccccccccccccccccccsTsc,,,,,,,,                                               
                                    ,cTcccssTsTsTsTTTsTsTsscc,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,ssccccccccccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,cTcc,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,ccc,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,                                              
                                    ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    cssc,,,,,,, ,,,,, ,,,,,   , , , ,,,                                              
                                    ,csccc,,,,,,,,,,,,, ,c,,,  ,  ,,,,,                                              
                                   ,,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,cc,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                   ,,cccccc,,,,, ,,,,, ,,,cccc,,,ccccc,,                                              
                                    ,cc,,ccc,,,,,, ,,,,,  ,,ccccccccc,,,                                              
                                    ,cTcTTscc,,,,,, ,,,,,   ,,,,,, ,,,,                                              
                                    ,cssTTccc,,,,,, ,,,,,,, ,   ,,,,,,,,                                             
                                      ,ccccc,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,                                             
                                       ,csccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                       ,cTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                       ,TTcccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                        csscc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,cTccc,c,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                           
                                        ,ccccc,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,                                          
                                         ,Tscc,,,,,,,,,,,csscc,,,  ,,,,,,,,,                                          
                                         ,csc,,,,,,,,,,ccccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,                                         
                                         ,ccc,,,,,,,,,,ccccccc,,,  ,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ,csc,,,,,,,,,,,,c,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                         ,Tsc,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,   ,,,,,,,,,,,,                                      
                                        ,cssc,,,,, ,,,,,,, ,csc,,,,,  , ,,,,,,,,,                                      
                                       ,,ccccc,,,, , ,,,,,,  ,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,                                      
                                       ,cc,,,,c,,,,,, ,,,,,   ,cTTccc,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,    ,sTscc,,,,,, ,,,,cc,                                      
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,     ,Tsscc,,,,,, ,,cc,                                      
                                      ,cTc,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,ssccc,,,,,,,c,,                                       
                                      ,cTc,,,,,,,,,,,,,,,,      ,cCTTTTsccscc,                                        
                                       ,ss,,,,,,,,,,cc,       ,,cccccccc,,                                        
                                        ,cscccccccccc,                                                      
                                         ,c,,,,,c,,                                                                            
</PRE></DIV>
<DIV id=cat6><PRE>
                      
                                                      ,TRRRRT,                                          
                        ,TRRRs,,              ,          ,cARRRRRRRRc,                                          
                       ,ARRRRRRRRA,        ,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,  ,  ,ARRRRRRRRATTs,                                          
                       ,RRRRRRRRRRRAc,,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRRRRRAccc,                                          
                        ,ARRRRRRRRRRRRRc   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,sRRRRRRRRRRRTc,cc                                          
                        ,,cccARRRRRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRRRRRRRAc,,,cc                                          
                        ,cTccTRRRRRRRRRRRRRCc,, ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,CRRRRRRRRRRRRAscc,,,cc                                          
                         cTccccccARRRRRRRRRRRs, ,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,TRRRRRRRRRRRTccc,,,,c,                                          
                         cTscccccTARRRRRRRs,, ,   ,,, ,,,   ,,,,,,,cARRRRRCcccc,,,,,c,                                          
                         ,CCc,,,cccTRRRRT,,  ,  ,  ,   ,, , ,,,,,,,,,cAATccc,,,,,,cc,                                          
                          ,TCsc,,ccccACc,,  ,   , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,cc,                                           
                          ,sCCcc,cccccc,,,,,,,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,cc,                                           
                           ,sCsccccsc,,,,,,,,,,, Ren   , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                            
                            ,TCTcccc,c,,,,,,,,,, , , ,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccsc,                                            
                             ,csTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                             
                             ,cTccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                             ,scsccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                           
                            ,TTscccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                           
                            cTTscccsccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                          
                           ,cTscccccccccccc,,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                         
                           ,csccccccccTRRRRRCc,ccccc,,,,,,,,cCRRRRRRATc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                          ,csTcccccccCRRRccTRRcc,c,c,,,,,,,c,TRRccTRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                          ,TRATTcccccccCRRCCARRRT,,,,,,,,,,,,ARAc,cARRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,                                       
                           ,,ccTsccccc,cCRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,TRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                            cTCsTcccc,,csTsc,,,,,,,     ,csCCTc,, ,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                         
                             ,cTCTsscccc,,,,,,,,,,   ,,      ,,c,,,,,,,,cccccc,                                           
                              ,cTTTsscccc,,,,,,,,,  ,,, ,   ,,cc,,,,,,ccTCCs,,                                            
                               ,cTCTsTscc,,,,,,,ARA, ,,,,,, ,,,,,,,ccsTTTsc,,                                              
                                ,cCTTscccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,csTTTTTsc,                                               
                                  ,sCCTsTccccc,,,cccccccccccccccssTsc,,,,,                                               
                                   ,cTTTssTsTTTsccccscssTcTTTTTcc,, ,,,,,,                                              
                                    cTcccscssTTTTTTTsTsTsccc,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,ccc,,,,,,,,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                             
                                    ,ssc,,,,,,  , , ,,, ,,,,,ccc,,, ,,,,,                                             
                                    ,cTc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,   ,,                                              
                                   ,ccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,   , , ,,,,,                                             
                                   ,cccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, , ,,,,,,,,c,                                             
                                   ,ccccccc,,,,, ,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,cccc,                                             
                                   ,csccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,ccTcc,,,,cssc,,                                              
                                   ,cTTCc ,,c,,,,,,,,,,,,  ,,ccc,,cccc,,,                                              
                                   ,TAc, ,ccc,,,,,,,,,,,,   ,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,,,  ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,  , ,,,,,,,,                                             
                                       ,ccccc,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                       ,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,c,                                            
                                       ,cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,cCTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,cTsccc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        ,cCcccc,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,cTsccc,,,,,,,,,,,cccccc,,,  ,,,,,,,,                                         
                                         ,cTcc,,,,,,,,,,,ccccccc,,,, ,,,,,,,,,,                                         
                                         ,cTc,,,,,,,,,,cc,,,cc,,,,  ,,,,,,,,,,,                                        
                                          cTcc,,,,,,,,,,c,,,ccc,,,,  ,,,,,,,,,,,                                       
                                         ,csTccc,,,,, ,,,,, ,TTc,,,,,  ,,,,,,,,,                                       
                                        ,cTcsTccc,,,, ,,,,,,, ,csc,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                      
                                       ,,cc,ccccc,,,,, ,,,,,,,  ,cccc,,,,, ,,,,,,,,,                                      
                                       ,cc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,  cTTsc,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                       ,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,  ,ssccc,,,,,,,,,,,,,                                      
                                       ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,   csc,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                      ,TT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,sccccc,,,,,,cssc,                                      
                                      ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    cTTsTTTsTTTcc,,                                       
                                       ,cCc,,,,,,,,,,cc,,,      ,,,,,,,cc,,                                         
                                        ,Tcc,,cccsTCs,                                                     
                                         ,ccc,,,c,,,,                                                      
</PRE></DIV>
<DIV id=cat7>
<PRE>
                     
                          ,CRRT,                              ,,,                                        
                         cRRRRRRRCc,,        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,cCRRRRRA,                                       
                         TRRRRRRRRRRRT,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,  ,cARRRRRRRRRC,                                       
                         ,sRRRRRRRRRRRRRc,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  cRRRRRRRRRRRCTC,                                       
                          ,cTccsARRRRRRRRRs,,,  , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,ARRRRRRRRRRAcccc,                                       
                          ,TccccTRRRRRRRRRRRc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,RRRRRRRARRRRRsccc,c,                                       
                          ,,TcccccCRRRRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,CRRRRRRRRRRRRRCcc,,,,,,                                       
                           ,cCc,,,csARRRRRRRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRRRAcccc,,cc,                                       
                           ,cCc,,,,cTRRRRRRTc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,CRRRRRRRRRTccc,,,,cc,                                       
                            ,TCTc,,cccCRRTcc,, ,,,  Ren     ,,,,,,,,,,cAAcccccc,,,,,Tc,                                       
                             ,CCc,cccccccc,,,,, ,,,   ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cTc,                                        
                              cCCcccccsc,,,,,,,   , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,ccc,                                        
                              ,cTTscscc,,,,,,,,,,     ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cs,                                         
                               ,Tcccccc,,,,,,,,,,   , , ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                          
                               ,cscccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                          
                              ,csTcccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                              ,TTTcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                         
                             ,CCccccccscccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                        
                             csTccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                       
                             ,csccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                       
                            ,CACsccccccccTAAARRAccccccc,,c,c,c,c,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                            ,,ccCTcccccccCRRAsARRCcccccccccccccc,cCRRRRRRAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                              ,sTTcccccARRAAARRRccccccccccccccCRRA,,TRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                     
                               cTCTTcccsRRRRRRRT,,,c,,,,,,,,cRRA,,cRRRRRRc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                ,cTTcc,ccsARAc,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                       
                                 ,cTTccc,c,,,,,,,,,,,, , ,  ,ccccc,  ,,,,,,,,,,cccc,,                                         
                                 ,,sTTsc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,    ,,ccc,,,,csTCTc,                                          
                                  ,cTCsccc,c,,,,,cTc,,,,,,,,,, ,,cccc,,ccsTTc,,                                            
                                   ,cTTscccc,c,cRRCc,,,,,,,,,,,ccccTsTTTsc,                                             
                                    ,cTTcscccccccc,c,,,,,,,ccccccTsccc,,,,,                                             
                                     ,TsccccTTTsTsTcscTsTcscccTTTc,,,,,,,,,                                             
                                     ,cTcc,ccscssTTTTTsTcccc,,,,,,,,,, ,,,,,                                            
                                     ,cccsc,, ,,,,,,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                    ,,cccccc,, , , , ,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                    ,ccc,,cc,, , , ,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, ,,,                                            
                                    ,c,,,ccT,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,                                            
                                    cc,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,,                                            
                                    ,cc,,,cssc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,,                                            
                                    ,cc,,,cscc,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,                                            
                                    ,cc,,,ccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,                                            
                                    ,c,,,csTcccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,cc,, ,,,                                             
                                    ,cc,,,TTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,                                             
                                    ,,, ,cCcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cc,,,,                                             
                                       ccsccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,ccscc,,                                            
                                       ,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,ccc,,                                            
                                       cCccccc,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, ,,,,,,                                           
                                       ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,ccs,,,,,,,,,,,,,ccsccc,,,,, ,,,,,,,,                                          
                                        ,csc,,,,,,,,,,cccTTTTcc,,,,, ,,,,,,,,,,                                         
                                        cTc,,,,,,,,,,cc, ,scc,,,,,, ,,,,,,,c,,                                        
                                        ,sTc,,,, ,,,,,,,,  ,ccc,,,,  ,,,,,,,,,,,                                        
                                        ,cTc,,, , ,,,,,,,,  ,Tcc,,,,, ,,,,,,,,,,,                                       
                                        ,ccc,,,,,, ,,,,,,,  ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                       
                                        ,cTc,,,,, ,,,,,,,   ,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                      
                                       ,ccccc,,,,,,,,,,,,,   ,cccc,,,,,,, , ,,,,,,                                      
                                       ,cTccc,,,,,,,,,,,,c,    ,CCTccc,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,    ,cTTccc,,,,,,,,,,,,                                       
                                      ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,     ,cTTscc,,,,,,,,,,                                       
                                      cCTcc,,,,,,,,,,,,,,      ,cTTc,,,,,,,,c,                                        
                                      ,cTTcc,,,,,,,,,ccc,       ,sTTsTTTsscc,                                        
                                       ,cTTcc,,,cccccc,        ,ccccc,c,,                                         
                                        ,cTTccccc,,,                                                      
                                         ,cc,,                                                                               
</PRE></DIV>
<DIV id=cat8>
<PRE>
                     
                           ,CAc,,                               ,,                                      
                           cRRRRRRRAc,,       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,cCRRRRC,                                     
                           sRRRRRRRRRRRc,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,   ,,cARRRRRRRAs,,                                    
                           TRRRRRRRRRRRRRT,  , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,CRRRRRRRRRRRAcc,                                    
                           ,sccTRRRRRRRRRRRc,,  , ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,   ,cRRRRRRRRRRRAscc,                                     
                            ,scccARRRRRRRRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,TRRRRRRRRRRRRRsc,cc,                                     
                            ,sTcccccCRRRRRRRRRRRRR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,CRRRRRRRRRRRRRRCc,,,cc,                                     
                            ,cTc,ccccARRRRRRRRRRA,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRRRRRRRRRRAscccc,,,c,                                     
                             cCCc,,ccccARRRRRRRc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,TRRRRRRRRRCcccc,,,,cc,                                     
                             TRRc,,,cccTRRAccc,, ,,,   , , , , ,  ,,,,,,,,c,cTRRAcccc,,,,,csc,                                     
                              ,sCTc,ccccccccc,,,,,,  ,     ,,  ,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,ccc,                                      
                              ,cTTTccccccc,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,csc,                                      
                               ,ccTscccccc,,,,,,,  Ren    , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc                                       
                                 ,Tcccccc,,,,,,,,,, , ,   ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                        
                                 csscccc,ccc,,,,,,,,,,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cc,                                        
                                ,cTsccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                               ,sTTcccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                               ,TCscccccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                              ,TTscccccccscccccccccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                     
                              cTTcccccccccccccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                     
                             ,CCTcccccccccccTARTc,ccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                             ,ccsTTsccccccsARRRRAACscccTscccccccccc,cARRRRACc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                               ,cTTTcccccCRRAcTRRRcccccsccccccccccCRACCRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                   
                                ,cTTsscccTRRAARRRRCc,c,ccc,c,,,TRRR, ,CRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                 ,cTTTcc,,sRRRRRCc,,,,,,,,,,,,,TRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                     
                                  ,cTCsc,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRs,,  ,,,,,,,,,cccc,,                                       
                                   ,cTTTcc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,  ,,,  ,,ccc,,,ccTCT,,                                        
                                    ,TCTTccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,ccccc,ccCCs,,                                          
                                     ,cTsscccc,c,,TRRA,,,,,,,,,,,,,ccccTTTsc,                                            
                                      cCTTsccccccccsc,,,,,,,,,,ccccsTTscc,,                                            
                                      ,cccTsTcssTsscccccccscssssscTsc,,,,,c,                                            
                                     ,,,,,,cTscscssTTTTTTTTTTccccc,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,,,,,,,,ccc,, ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,c,,,,,,,cc,,    , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,c,,,,, ,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                    ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,c,,,,,,,,,,,                                          
                                    ,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,, ,,,                                          
                                    ,,, ,,,,,cccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,                                          
                                    ,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,                                          
                                    ,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,                                           
                                    ,c,,,,,,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,cc,,,, ,,                                           
                                    ,,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,                                           
                                    ,,,,,,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,                                           
                                    ,c,,,,,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,                                           
                                    ,sccc,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,, ,,                                           
                                    ,csc, ,cccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,                                           
                                       ,TTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                           
                                       csTccccc,,,,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                           
                                       ,cc,,,cccccccsTsscc,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,cccccsTccc,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,cccc,,cc,,,,,,, ,,,,,,,                                            
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, ,,,,,,,,,                                            
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,cc,,ccc,,,,,  ,,,,,,,                                            
                                      ,,c,,,,,,,,,,,,ccc,,,cc,,,,, ,,,,,,,,                                           
                                       ,,c,,,,,,,,,,,,,c, ,ccc,,,,  ,,,,,,,                                           
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,c, ,cscc,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,, ,Tccc,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,cccc,,,,,,,,,,,,, ,TTcc,,,,, ,,,,,,,,                                          
                                       ccccc,,,,,,,,,,,, ,CTccc,,,,,, ,,,,,,,                                          
                                      ,cTcc,,,,,,,,,cc,  ,TTccc,,,,,,, ,,,,,,                                          
                                      ,sCTcccc,,,,ccc,  ,ccTcc,,,,,,,,,,,c,                                           
                                       ,ccccsTTTcc,   ,cTTc,,,,,,,,,,,,,                                           
                                         ,,,,cc,     ,cCCTcc,,,,,,,,                                            
                                                  ,,,ccTcc,,,                                             
                                                    ,,,,,                                              
</PRE></DIV>
<DIV id=cat9><PRE>
                     
                              ,CAAc,                             cTAARc,                                    
                             ,cRRRRRRRCc             ,,,           ,TRRRRRRRRc,                                   
                             ,ARRRRRRRRRRAc,      ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,  , , ,CRRRRRRRRRRRT,,                                   
                             cRRRRRRRRRRRRAc,   , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cRRRRRRRRRRRTTc,                                   
                             ,TCccCRRRRRRRRRRAc,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,TRRRRRRRRRRRCc,cc,                                   
                              ,cccccARRRRRRRRRRAc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRRRRRRRAccc,c,                                    
                              cTc,ccTRRRRRRARRRRRRA,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,RRRRRRRRRARRRRRTcc,,,,,                                    
                              ,Csc,,ccCRRRRRRRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRRRRRRRRRRRRCcccc,,,c,                                    
                               cTsc,,,ccARRRRRRRT,, , , ,,, ,,,,,,, ,  ,,,,,,cTRRRRRRRAcccc,,,,sc,                                    
                               ,RRTc,,cccTRRAscc,, ,,    ,,, ,,,  ,,,,,,,,,,,TRCccccc,,,,,cs,                                    
                               ,cTTc,ccccccccc,,, ,    , ,,, ,,  ,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,cTc,                                    
                                ,cCscccccccc,,,,,,,,  ,    ,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,ccc                                     
                                 ,cTCTsccccc,,,,,,,,,,,,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                  ,cccscccc,,,,,,,,,,,,  Ren  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc,                                      
                                   cscscc,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                  ,Tscccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                 ,cTcccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                      
                                 ,cTsccccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                     
                                ,cCsccccccccccccc,c,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                    
                                cscsccccccccccccc,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                    
                                ,cscccccccccCACARRAAcc,ccccc,,,ccc,c,cTRRAAATc,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                   
                               ,TACTcccccccccRRRTccRRC,,,ccccc,c,ccccTARCCARRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                               ,,,ccTcccccccTRRRAcTARRAc,,,,,,,,,,,cRRRc ,TRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                  
                                 cCCTscccccccCRRRRRRT,,,,,,,,,,,,,cRRRAACTRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                 ,cTTTsccc,,,cTCTs,,,,,, , , ,,, ,cTRRRRCc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                   ,TCTTcccccc,,,,,,,,,,  , , ,   ,,,, ,,,,,,,,,,,,cccc,,                                     
                                    ,cTTTTsccc,,,,,,,,,,  , , ,    ,,cc,,,,,ccsTTc,,                                      
                                     ,cTTTsscc,c,,,,,,cCc,,,,, ,,, ,,,,,,,,ccsCCTc,                                        
                                      ,cTCsscccccc,,,cTc,,,,,,,,,,,,,ccccTsTTs,,                                          
                                       ,CTTsTsscccccc,,,,,,,,,,,ccccccTTTc,                                           
                                       ,cTTTsTTTTTsTsTcccccccccccTTTTTcc,,,,,                                          
                                       ,,,,,,,ccsscTsTTTTTTTTTTTTTsccc,,,,,,,,                                          
                                       ,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,,,,,,,,cc,,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,                                          
                                     ,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,                                          
                                    ,,c,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,                                           
                                     ,cc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,   ,                                       
                                     ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,, ,,,,,,csc                                       
                                     ,ccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,cccc,,                                       
                                     ,TAc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,, ,,c,,,                                        
                                      ,, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,, ,,c,,                                         
                                       ,cccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,                                          
                                      ,csscc,c,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,                                           
                                     ,,cccTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,                                            
                                    ,ccccccsssccc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,ccccc,ccssTcsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                    ,cccc,,,ccccssTsTcc,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                   ,,ccccccc,c,ccccccsc,,, ,,,,,,,,,,,                                                
                                   ,,ccccccccccc,,,,cc,,,,,  ,,,,,,,,,                                               
                                    ,cccccc,,cc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                    ,c,c,,,,,,,,,,cccc,,,,  ,,,,,,,,                                                
                                     ,c,,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,                                               
                                     ,cc,,,,,,,,,,cccc,,,,  ,,,,,,,,,,,,                                              
                                     ,,c,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,                                             
                                      ,,,,,,,,,,,,csCcc,,,  , ,,,,,,,,,                                             
                                      ,ccc,,,,,ccccccTTcc,,,,, , ,,,,,,,,,                                             
                                      ,cscccccTTTc, ,cTsccc,,,,  ,,,,,c,                                             
                                      ,cCATCCATc,   ,TTccccc,,,,,,,,,,c,                                             
                                       ,ccccc,    ,cCTccc,,,,,,,,,,,c,                                             
                                              ,cTccc,,,,,,,,,,c,                                             
                                               ,cscc,,,,,,,,c,,                                              
                                               ,cTTTsTCTcscc,                                              
                                                ,ccc,,,,,,                                                                    
</PRE></DIV>
<DIV id=cat10><PRE>
                     
                                                              ,cACc                                    
                                                            ,sARRRRRc,                                   
                                cARAAc                        ,,CRRRRRRRRTc,                                   
                               cARRRRRRRT,                   , , ,TRRRRRRRRRTccc,                                   
                               ,RRRRRRRRRRRRAc      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cRRRRRRRRRCcccc,                                   
                               sCTARRRRRRRRRRC,,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TRRRRRRRRRAcccc,,,                                   
                               ,cccccCRRRRRRRRRRA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TRRRRRRARRRRRAcc,,c,,                                   
                                ,scccccARRRRARRRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cRRRRRRRARRRTccc,,,,,c,                                   
                                ,csc,,ccTRRRRRRARRRRs, ,,   ,,, ,,,,,  ,,,cCRRRRRRRRRCcc,,,,,cc,                                   
                                ,cTc,,,cccTRRRRRRRT,  ,, ,    ,,, ,,,,,,,,cTRRRRAccc,,,,,,cc                                    
                                ,cTc,,,ccccARRRAc,  Ren  ,  ,,  ,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,cc,                                    
                                 ,CCc,,,ccsAAc,,,,,,,,,,,   ,  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cs,                                    
                                 ,sTsc,,ccccc,,,,,,,,,,,,   ,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,                                     
                                  ,cTTcc,cccc,,,,,,,,,,,,,     ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                     
                                   ,sCcccTc,,c,,,,,,,,,, , ,  , , ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                      
                                   ,cTsccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,                                      
                                    cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                    ,ccscccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                   cCsccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                    
                                  ,cTsccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTCcc,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                    
                                  ,cCTcccccccsAARRRTc,c,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRAACc,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                   
                                  ,ccscccccTARRCccARRs,,,,,,,,,,,,,cRRc,cCRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                 ,ccsccccccsARRCscARRCc,,,,,,,,,,,,TRR,,cARRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                 
                                ,cCACcccccccc,cCRRRRRRA,,,,,, ,,, ,,,cARRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                                 ,,ccccccccccc,,cTTCTc,,,,,      ,ccTcc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                  ,TCccccccccc,,,,,,,,,,,    , ,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                   
                                   cTCTTcsccccccc,,,,,,,,,,,, ,,, ,   ,,,cc,,,,,,,,ccsTcc,,,                                    
                                    ,cCTTcsccscc,,,,,,,,cRR, , , ,,, ,,,,,,,,ccssTTTcc,                                      
                                      ,cCTTssccccc,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,ccccTcTCCc,,                                        
                                       ,,cTTTccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,cc,ccccccc,                                         
                                        ,csTsTcscscscsccccccccccccccccssTc,                                           
                                         ,cTsssTsTsTsTsTsTsTTTTTTTTTTs,,,,                                           
                                       ,,,, , ,,sTscscssTsTsTsssscccc,,,,,,,,                                          
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,cTTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,cssTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,ssccc,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,cTsc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                          
                                      ,cscc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,ccsc,,,                                          
                                       ,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,cccc,,,,                                          
                                       ,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,                                          
                                       ,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCAs,,,,,                                         
                                       cccc,,,,,, ,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,TRRTc,ccc,                                        
                                      ,scc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccsAATcc,,                                         
                                      ,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,                                          
                                     ,ccsc,,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                            
                                     ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                             
                                    ,ccccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,ccc,ccsssccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                   ,ccc,c,ccccssscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                   ,cccc,c,ccccsTTssc,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                   ,cccccccc,c,c,ccccTc,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                  ,sc,,,,cccccc,,,,cccc,, , ,,,,,,,,                                                 
                                  ,cc,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,  ,,,,,,,,,                                                
                                  ,cc,,,,,,,,,,,,,,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                 ,ccc,,,,,,,,,,,c,,,cccc,,,  ,,,,,,,,,,,                                               
                                 ,cc,,,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,  ,,,,,,,,,,,                                               
                                 ,sccc,,,,,,,,,,,,,  ,sc,,,,,  ,,,,,,,,,,,,                                              
                                 ,TTsc,,,,,,,,,cc,  ,TTc,,,    ,,,,,,,,,                                              
                                 ,csTcc,,,ccccc,,   ,cTcc,,,,,, , , , ,,,,,                                             
                                   ,ccccccc,,     ,cTTscc,c,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                    ,,,        ,cTTcccc,,,,,,,,,,c,                                             
                                              ,CTccc,,,,,,,,,,,c,                                             
                                              ,cTcc,,,,,,,,,,c,,                                              
                                               ,csc,,,ccccccc,                                              
                                                ,cTTccc,,,,                                               
                                                 ,,,                                                                        
</PRE></DIV>
<DIV id=cat11>
<PRE>
                     
                                  ,CRRC,                          ,TRAT,                                   
                                 ,CRRRRRRRAc,                       cARRRRRRRc,                                  
                                 cTCARRRRRRRAc,,  ,               ,   ,cRRRRRRRRACT,                                  
                                 ,cccsRRRRRRRRRAc, ,,,,,   ,        ,,,  cRRRRRRRRRAsccc,                                  
                                 ,scccCRRRRRRRRRAc,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,sARRRRRRRRRTcc,,,,                                  
                                 ,cs,,,cARRRRRRRRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,TRRRRRRRRRRRCc,,,,,,                                  
                                  cc,,,ccsARRRRRRRRRRA, ,,,  ,  ,,,,,,  ,cRRRRRRRRRRRAc,,,,,,,,                                  
                                  cT,,,,,ccTRRRRRRRRc, ,,,   ,,,, ,,,  ,,,cCRRRRRRRRscc,,, ,c,                                   
                                  cTT,,,,,cccCRRAc,, ,,,   Ren    ,,,,,,,,,TRRRRCccc,,, ,,c,                                   
                                  cCT,,,,,ccccc,,,,,, ,,,,,     ,, ,,,,,,,,,,,ccccc,,, ,cc,                                   
                                  ,TCT,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,    , ,,,,,,,,,,,,,,cc,,, ,,cs,                                   
                                   cTc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,                                    
                                    cTTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,cc,                                    
                                    ,sTTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                     
                                     ,cTcccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                      
                                     ,ssscc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                    ,cTccccccc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                   ,sTscccccc,cCARRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,TARACTc,,,,,,,,,,,,,c,                                    
                                  ,cTTsccccccsCRRRccCRRC,,,,,,,,,,,,,,cAACTRRRRAc,,,,,,,,,,,cc,,                                   
                                  ,cTscccccccsARRAccTRRRc,,,,,,,,,,,,cRRc sRRRRRc,,,,,,,,,,,cc,                                   
                                  ,,ccscccccc,,,cCRRRRRRR,,,,,,,,,,,,,cRRRCACTRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                 ,cCATTcccccccc,,,,cACCTT,, ,,,  ,   ,cARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                ,,cccccsccccccccc,,,,,,,  ,,,       ,,c,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                 
                                   ,cTscsccccccccc,,,,,,,,, ,,,, , , ,    ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                  ,cTCTTsTcccc,cccc,,,,,,,, ,TRR, ,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                   ,,ccCTTTTcccccc,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccsccccc,,                                   
                                      ,cTTTTTTTcc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccTTsc,,                                     
                                       ,cTTccccccccccccccccccc,cccc,,,,,,,cccsssc,,                                       
                                        ,,,cTTsscscscscscscccccccc,cccccccsc,,                                         
                                       ,,,  ,cTTTsTsTsssscscscTsscccccTTc,,                                           
                                      ,,c,,,,,,,,,sTscssssssTsTsTsTsTsTssc,,                                            
                                      ,sccc,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,cscccsCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,cccc,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,cTscc,,,,,,c,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     ,cCcc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,                                          
                                      ,,ccc,,,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,                                         
                                       cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,ccccc,,,,,,                                         
                                      ,,cscc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,csscccc,,,,                                         
                                     ,cTcc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csc,ccc,,,                                          
                                     ,cTsc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c, ,,c,,,                                          
                                     ,Ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,  ,ss,,                                          
                                    cTcc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,                                          
                                    ,TTc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                   ,ccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                   cTccccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                   ,cTcccccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                  ,cTcc,ccccssTcccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,                                                 
                                  ,Tcc,c,ccccTsTTTTscc,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                  ,ccccccccccccccccccTTc,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                  ccc,,,,,ccccc,,,, ,cc,,, ,,,,,,,,,,                                                 
                                 ,cc,,,,,,,,,,,,c,  ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                 ,,,,,,,,,,,,,,,cc ,,cc,,,,, , ,,,,,,,,,,                                               
                                 ,c,,,,,,,,,,,,,,cc, ,cc,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                              
                                 ,c,,,,,,,,,,,,,,,,  ,ccc,,,,   ,,,,,,,,,,                                              
                                ,cTc,,,,,,,,,,ccc,   ,ccc,,,,   , ,,,,,,,,                                             
                                ,TACTscc,cccccscc,   cTcc,,,,,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                 ,ccccscccccc,,     ,cTTsccccc,,,,,,,,,,c,,                                             
                                             ,TTTcccc,,,,,,,,,,cc                                             
                                              ,CCTcc,,,,,,,,,,cc,                                             
                                              ,cTc,,,,,,,cccc,                                              
                                               ,,ccccccccc,,,                                               
                                                ,,csc,,,                                                 
</PRE></DIV>
<DIV id=cat12><PRE>
                     
                                 ,cCATTc                                                                
                                ,cARRRRRRCc,                                                               
                                ,sTCARAAARRACc                       ,cTCAC,                                   
                                ,ccccccCRAAARRCc,   ,                 ,,TARRRRRRA,                                   
                                ,cc,cccsAAACARRCc,  , , , , , ,      ,,, ,  ,CARRRRAARCTc,                                   
                                ,cc,,,cccCAACAARAACc  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cTRRRAAAARAcc,c,                                   
                                ,cc,,,,,cccCACACARRRAs, ,,,,,,,, , ,,,,,,,,, ,,sCRARAAAAACccc,,,,,                                   
                                 cc,,,,,,,cCRAAAARRRAc , ,     ,  ,  ,sRRRRAAAAARCccc,,,,,,                                   
                                 ,Tc,,,,,,ccTARRRCc,,  ,,,    ,,, ,  ,,cARRAAAAAsccc,,,,,,,                                   
                                 ,ssc,,,,,,,,ccc,,, , ,,,         ,  ,cARRACccc,,, ,,,                                    
                                 ,cs,,,,,,,cc,,,,,,,,,    Ren    , ,,,  ,,,ccccc,,, ,,,,                                    
                                  cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,         , , ,,,,,,,,c,,,, ,,cc                                    
                                  ,csc,,,cc,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,  ,cc,                                     
                                   ,cscccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,c,                                     
                                   ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                      
                                   ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                   ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                  ,cTccc,,,,,,,,,,ccsc,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                 ,csTcc,c,,,,,,,csTAAAATc,,,,,,,,,,,,,,,,,cCCTc,,,,,,,,,,,,,                                    
                                 ,cccc,c,,,,,,,TRRRc,,sRAs,,,,,,,,,,,,,,cCCTTRRAcc,,,,,,,,,,,,                                   
                                ,,ccccc,,,,,,,,cTARTccCRRA, ,,,,,,, ,,cART, ,cRRRAc,,,,,,,,,cc,                                   
                               ,ccscccc,c,,,,,,,,,,TRRRRRAc, ,,,, ,, ,TAATsTARRRC,,,,,,,,,,,,,                                     
                               ,cTTcccccc,,,,,c,,,, ,,cccc,        ,TRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                 ,cccccccccccc,,,,,            ,c,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                
                                 ,Tsccccccccc,,,,,,,,   , , ,,,,       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                
                                 ,,ccTsccccccccc,,,,,, ,,, , ,sTc, , ,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                   ,,csTscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,                                     
                                    ,,,ccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccsccc,,,                                      
                                      ,,cccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,ccscc,,                                         
                                        ,cscccccccccccccccccccccc,,,,ccccc,,                                           
                                         ,ccccccccccccccccccccccccccsc,,                                            
                                    ,,,,cc, ,,,,,,cccccccccccccccccccccc,,                                             
                                    ,cc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,ccc,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,,c,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,cc,,,,,,,,,,,,, , , ,,, , , ,,,,,c,,,,                                            
                                     ,cccc,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,, , , ,,c,,,,                                            
                                     ,ccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,, ,,c,, ,                                             
                                      ,ccc,,,,,,, , , ,,, ,,,,,,,  ,,,,, ,                                            
                                       ,cc,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                       ccc,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, , ,,,,,                                             
                                      ,cccc,,,,  ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,                                             
                                      ,ccc,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,,,,,,,                                              
                                      cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                              
                                     ,cccc,,,,,,,,,,,, , , ,,, ,,,,, ,,,                                              
                                    ,ccc,,,,,,,,,,,  , , , ,,, , , ,,,                                               
                                    ,ccc,,,,,,,,,,,,,  ,   ,,, , ,,,                                               
                                   ,ccc,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                  ,ccc,,,, , ,,,,,,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                 ,cTcc,,,,  ,,,,,,,cc,ccsccccc,,,,, ,,,,,                                             
                                 ,csccc,,,  ,,,,,,,,c,  ,ccc,,,, ,,, ,,,,                                               
                                ,cscccc,, , , ,,,,,,c,  ,,c,,,,,, , ,,,,,,                                              
                                ,,ccccc,,,,,,,,,,,,,c,   ,,,,,,,,,,,, ,,,,,                                              
                                ,cccc,,,,,,,,,,,,,c,   ,,c,,,,,,,,  ,,,,,                                              
                                 cscc,,,,,,,,,,,cc,    ,cc,,,,,,,  ,,,,,,                                              
                                 ,ccc,,,,,,,,,,cc,,    ,csc,,,,,,,  ,,,,,,                                             
                                 ,,cc,,,,,,,,,cc,,     ,cTcc,,,,,, , ,,,,,                                             
                                 ,cccccc,,,,,c,,     ,ccccc,,,,,, , ,,,,,                                             
                                  ,cccccccccc,      ,sscc,,,,,,,, ,,,,,,                                             
                                    ,,,,,c,       ,sccc,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                              ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                               ccc,,,,,,,,,,,cc,                                             
                                               ,,cccccccccccc,,                                              
                                                ,,cc,,,,,,,,                                                                     
</PRE></DIV>
<DIV id=cat13><PRE>
                     
                                ,TRRRATc,                                                                
                                ,sRRRARRRACc,                                                              
                                ,cTTARAAARRRAc,                                                             
                                ,ccccccAAACARRCc,                     ,TCCCT,                                    
                                ,cc,,,ccTAACAARRCc,  ,  , , , ,           ,cCAARRRRRRs,                                   
                                ,c,,,,,cccTAAAAAAAAC,  ,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,   ,cCRRRRAARRATc,                                   
                                ,cc,,,,,,cTARAACAARRRAc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,sAARRAAARATccc,,                                   
                                ,cc,,,,,cccCRAAAAARRRc, ,,,    , ,,,,,,,,,,cCAARRRAACAACcc,,,,,                                   
                                ,cc,,,,,,,,csARRRAc,,, ,,,     ,  ,  ,TRRRRAACAARAc,,,,,,,                                    
                                ,csc,,,,,,,cccc,,,,  ,,,,       ,,  ,cCRRAAAAATc,,,,,,,,                                    
                                 ,cTc,,,,,,ccc,,,,,,,,    Ren   ,    ,cARRACcc,,,, ,,,                                    
                                 ,cs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,         ,,,  ,,,cccc,,  ,,c,                                    
                                  css,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     ,  ,, ,,,,,,,,,,,  ,,c,,                                    
                                  ,cccccc,,,,,,,, ,,,,, ,,, , , ,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,  ,,c,                                     
                                   ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,c,                                      
                                   ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                  ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                 ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,csc,,,,,,,,,,,,,,cCAATc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                ,cscc,,,,,,,,,,,cCRRTccARAc,,,,,,,,,,,,,,,,TAACTcc,,,,,,,,,,                                     
                               ,cccc,,,,,,,,,,,,cCRRc,,cRRA,,,,,,,,,,,,,,cCsccCRRAc,,,,,,,,,,,                                    
                              ,cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRs, , ,,, , , ,cRR, ,TRRRs,,,,,,,,,c,                                     
                              ,,ccccccc,,,,,,,,,,, ,,cTTTc,,     , ,,cAARRRRAsc,,,,,,,,,,,,                                     
                                ,ccccccccccc,,,,,,,  ,,         ,cCATc,, ,,,,,,,,,,,,,                                     
                                ,TTcccccccccc,,,,cc,,,    ,    ,   ,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                
                                ,,ccssccccccccc,,,,,,,  ,   ,csc,  ,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                                  ,,csTcccccccccc,,,,,,,,,,,,,ccc, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                    
                                    ,,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,ccccTscc,,                                      
                                    ,,,,,,cccccc,ccc,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,cccccscc,,,                                        
                                    ,,,,,,ccccccccccccccc,ccccccccc,,,,,,,cccc,                                           
                                     ,cc,,,,cccccccccccccccccccccccccccccc,,                                            
                                     ,cc,,,,,,,ccccccccccccccccccccccccc,                                              
                                     ,cc,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,,,,,,,,,                                             
                                     ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                   ,cccc,,,,,,,,,,,,,, , , ,,, ,,, ,,,,,,,,,                                             
                                   ,ccccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                             
                                   ,,ccscc,,,,,,,,  ,,, ,,,,,,, , ,,cc,,,                                              
                                     ,ccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,, ,,c,,,,                                             
                                      ,cccc,,,,, ,,,, ,,,,, ,,, , ,,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,, ,,,,,,, , ,,, , ,,,,,,                                              
                                       ccc,,,,, ,,,,, ,,,,, , , , ,,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,, ,,,,,,, , , , , ,,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                      ,cc,,,,,,,, ,,,  , , ,,, , ,,,                                               
                                      ,,ccc,,,,,, ,,,,,,,,, , , , ,,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,,  ,,,,,,,  , ,,,,,,,,                                              
                                     ,cccc,,,,,,  ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,cscccc,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                              
                                    ,cscccc,,,, , , ,,,,,,ccccc,,,, , ,,,                                          
                                   ccccc,,,,,,  ,,,,,,,,sccc,,,,, , ,,,,,                                           
                                  ,cscc,,,,,,,  , ,,,,,,cccc,,,,,,, ,,,,,,                                              
                                  ,cscccc,,,,,, , , ,,,, ,cc,,,,,,,  ,,,,,                                              
                                   ,cccccc,,,,,,,,,,,,, ,cc,,,,,,  ,,,,,,,                                             
                                   csccc,,,,,,,,,,,,,  ,ccc,,,,,,  ,,,,,,                                             
                                   ,cccc,,,,,,,,,,c,  ,ccccc,,,,, , ,,,,,                                             
                                    ,cTccccccccccc,   ,ccccc,,,,,, ,,,,,,                                             
                                    cccccccccccc,   ,cccccc,,,,,, ,,,,,,                                             
                                     ,,,,,,,,,,    ,ccccc,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                              ,cscc,,,,,,,, , ,,,,                                             
                                              ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                               ccc,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                               ,,cccccccccccc,,                                              
                                                ,,cc,,,,,,,,                                                                   
</PRE></DIV>
<DIV id=cat14><PRE>
                     
                                  ,cc,                                                                
                                 ,CRRRRCsc                                                               
                                 ,cCARARRRRAc,                                                             
                                 ,,ccTARAAARRTc,                                                            
                                 ,cc,cCARCAARRCc,                                                           
                                 ,,cc,,ccCRAAAAAACT, , ,                 ,sTCAAc,                                   
                                 ,,c,,,,,ccAAACAARRRc,  ,,,,,,,,,,, ,         ,cCARRRRRRAc,                                  
                                 ,cc,,,,,cccTCACACARRRCc, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,   ,CARRRRAARCscc,                                  
                                 ,,cc,,,,,cccARAAAAARRAc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cAAARRAAAARAcccc,                                   
                                 ,cc,,,,,,,ccCRRRRTcc,,,,, , , , , , , , , ,cCRARRRAAAAACccc,,,,,                                   
                                 ,cc,,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,,  , ,  ,,, ,ARRAAAAARAsc,,,,,,,                                   
                                  cTc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,          cARAAAAsc,,,,,,,c                                    
                                  ,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     Ren     ,,cAAcc,,,, ,,,,                                    
                                  ,csc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,       ,,, , ,,ccc,,,  ,c,                                    
                                   ,ccc,,cc,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,  ,,cc,                                    
                                   ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,  ,,c,,                                     
                                   ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                  ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                  ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                        
                                 ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,sCACCcc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,cscc,,,,,,,,,,,,cTRRCccsRRC,,,,,,,,,,,,,,,,cTTsc,,,,,,,,,,                                       
                                ,ccc,,,,,,,,,,,,,,cARRc,,,TRCc,,,,,,,,,,,,,cCACCRRTc,,,,,,,,,                                    
                              ,,cTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRC,, ,,,,, ,,,,cRA, ,TRRRT,,,,,,,,,                                   
                              ,ccsccccc,,,,,,,,,,,,  ,cTTCTc,     ,,,cRRCcCARRRs,,,,,,,,,,                                   
                                ,ccccccccccc,,,,,,,,           ,TARRRTc, ,,,,,,,,,                                     
                                csscccccccccc,,,,cc,,,,    ,       ,,c,  ,,,,,,,,,,,                                     
                                ,,ccTTscccccccccc,,,,,,,  , , ,cCc,  ,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                
                                  ,,csscc,cccccccc,,,,,,,,,,,, ,cCc, ,  ,  ,,,,,,,,,,,,,,,  ,                                 
                                    ,,,,,,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccc,                                    
                                    ,,, ,,ccccccccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,cccccsTc,,,                                       
                                    ,cc,,,,,,cccccccccccccc,cccccc,,,,,,,,,,ccscc,,                                         
                                    ,,c,,,,,,,cccccccccccccccccccccccccccccc,,                                           
                                     ,c,,,,,,,,ccccccccccccccccccccccsssc,,                                             
                                     ,c,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccccccc,,                                               
                                     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                     ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                    ,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                   ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,                                               
                                   ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,, , ,,,                                               
                                   ,ccccc,,,,,,,c,,,,, , ,,,,,,,,, ,,,,                                               
                                    ,cccc,,,,,,,,,,,, , , ,,,,, ,,, , ,                                               
                                     ,ccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                               
                                       ,,cccc,,,,,,,, , ,,,,, ,,,,,                                                
                                        cccc,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,                                               
                                       ,ccccc,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,,                                               
                                      ,,ccccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,                                              
                                     ,cTcccccc,,,,,, ,,,,,,, , ,,, ,,,                                               
                                     ,ccccccc,,,,,,,,  , ,,,,,,, ,,,,,                                              
                                     ,cccccc,ccc,,,,,,  , ,,,,,,,,,,,                                               
                                     ,cccccccccc,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,,                                              
                                      ,ccccccccc,,,,,, , , ,,,,, ,,,,,                                               
                                      ,ccccccccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                       ,,,ccc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,                                              
                                      ,,c,,cc,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,                                           
                                      ,ccc,,,,,,,,,, , , ,,,,,,,,,, ,,,                                            
                                      ,cc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,, ,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,                                              
                                      ,ccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,  ,,,,                                             
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,  ,,,                                             
                                      ,cTsc,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,, , ,,,,                                             
                                       ,cscc,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,, ,,,,,                                             
                                        ,ccc,,,,,,,,cccccc,,,,,, ,,,,,,                                             
                                         ,cc,,,,, ,cc,,,,,,,, , ,,,,,,                                             
                                         ,,,,   ,cc,,,,,,,,,,,,,c,,                                             
                                               cc,,,,,,,,,,,,cc,                                             
                                               ,ccsccccccccc,,                                              
                                                ,,,,,,,,,,,                                               
</PRE></DIV>
<DIV id=cat15><PRE>
                     
                                  ,,c,                                                                 
                                 ,cCRRRCc,                                                               
                                 ,CRRAARRRCc                                                              
                                 ,TTCAACAARAAs,                                                             
                                 ,cccTARAAAARRAc,                     ,cc,,                                    
                                 ,s,,,cTAAACAARRAc,  , ,               ,csCARRRC,                                    
                                 ,c,,,,ccCAACACARRAAc  ,,,,,,,,,,      ,   ,cTARRRRRRRRc,                                   
                                 ,c,,,,,,csARAACAARRRAT,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   cCAARRAARATcsc,                                    
                                 ,cc,,,,,,,cTAAAAAARRAc,,, , ,   , ,,,,, , ,sAAARRAAAARCcc,,,,                                    
                                 ,sc,,,,,,,cccCRRRRTc,,,,,,,,,,   ,  ,,  cRRRRACACARAsc,,,,,                                    
                                 ,csc, ,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,      ,, ,,ARRAAARATc,,,,,c,                                    
                                 ,cc,, ,,,,cc,,,,,,,,,,,     Ren  ,,  cARRRCc,,,, ,,,,                                    
                                  ,cc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,         ,  ,,ccc,,  ,,c,                                     
                                  ,cc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,, ,, ,,c,,  ,,cc,                                     
                                   ,ccc,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, , , , ,,,  ,,c,                                      
                                   ccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,c,                                      
                                   ,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                       
                                  ,cc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                        
                                  ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,                                        
                                 ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,cTARRCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,                                        
                                ,cTc,,,,,,,,,,,,,,cRRRc, cART,,,,,,,,,,,,,,cCACRRCc,,,,,,,                                       
                                ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,sRRCccTRRRc,,,,,,,,,,,,TAT,,sRRRT,,,,,,,                                      
                               ,cccc,,,,,,,,,,,,,,  ,,TRRRRAAs, ,,,,, ,,,,,CAcccsCRRA,,,,,,,,                                    
                              ,TCTccc,c,c,,,,,,,,,,,,  ,csc,        ,cARRACTc,,,,,,,,,                                    
                              ,,,,,ccccccccccccc,,,,,,,,           ,,csc, ,,,,,,,,,,                                     
                                ccccccccccccccc,,,,,,,,,,     ,,,,, ,     ,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                ,cTTTcccccccccccccc,,,,,,, , , , ,cCs,   ,  ,,,,,,,,,,,,, ,,,                                 
                                 ,,cTTcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,                                    
                                   ,,ccscccccccccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccsscc,,,                                     
                                     ,,,,,,,,,,cccccccc,ccccccccc,,,,,,,,,,,,cccc,,                                         
                                    ,,,, , ,  ,,csccccccccccccccccc,,,,,,cccc,,                                          
                                    ,cc,,,,,,,, ,,ccccccccccccccccccccccccc,,                                            
                                     ,,c,,,,,,,,,,,ccccccccccccccccssTcc,,                                             
                                       ,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,c,,                                                 
                                       ,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,cc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,ccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,ccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                                
                                       ,,cc,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,                                               
                                        ,,,,,,,,,,,,,,, , , , , ,,,,                                               
                                        ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                               
                                        ,ccccc,c,,,,,,,,,, , , ,,,,                                               
                                       ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,, , ,,,                                               
                                      ,cTcccccc,cc,,,,,,, ,,, ,,, , ,,,                                              
                                     ,ccc,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                     ,ccc,,,ccccccc,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,                                              
                                    cscc,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                    ,csc,,,,,cccc,c,,,,,,  ,,,,, ,,, ,,,,                                              
                                    ,ccc,,,,ccccc,,,,,,,, , , ,,,,, ,,,,,                                              
                                    ,ccc,,,ccccc,,,,,,,,,,,,  ,,,,, ,,,                                              
                                     ,Tcc,,ccccccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,                                              
                                     ,ccccccccc,ccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,                                              
                                      ,ccsccccccccc,,c,,,,,, , ,,,,,,,,                                              
                                       ,cccccccccc,,,,,,,,,, , ,,,,,,,                                            
                                       ,cccccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,                                             
                                        ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                              
                                        ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,                                              
                                        ,ccc,,,,,,,,,,,,, , ,,,,, ,,,,                                              
                                        ,cc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,  ,,,                                              
                                        ,cc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,                                             
                                         ,sc,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,                                             
                                         ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,                                             
                                         ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,                                             
                                          ,TTTcc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                          ,cccTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                             
                                            ,,ccTcc,,,,,,,,,,,ccc,,                                             
                                             ,,,,,cccccccccc,,                                               
                                                ,,,,                                                                       
 </PRE></DIV>
<DIV id=cat16><PRE>
                      
                                 ,cTc,                                                                 
                                 ,TRRRACTc,                                                               
                                ,cCRRAARRRAT,                       ,,,                                     
                                ,ccsCRAACARRRT,,                    ,,TCRRAc,                                    
                                ,cc,ccAAACACRRRTc                  ,,CARRRRRRC,,                                    
                                 ,cc,ccTARAACAARAAT,  ,,,,,,,,,,    , , ,  ,cTRRRRRRRCsc,                                    
                                 ,c,,,,ccCRAACACARRRCc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  cTAARAAAAcccc,,,                                    
                                 cc,,,,,,ccAAACACAARRRC,,, ,,,   ,,,,,, ,cARARRAARACcc,,,,,                                     
                                 ,c,,,,,,,ccTARAARRTcc,,,,,,,     ,, , ,TRRRAAARCcc,,,,,,,                                     
                                 ,cc,, ,,,,,,cCAccc,,,,,,,,,,,      ,, ,CRRRAcc,,,, ,,,                                     
                                 ,csc,, ,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,   Ren     ,cAAT,,, ,,c,                                     
                                 ,cc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,           ,cc,, ,,c,,                                     
                                  ,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,  ,,,, ,,cc,                                      
                                  ,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,, , ,,,,, ,,, , ,,,  ,,c,                                       
                                   ,ccc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                       
                                   ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                        
                                   ,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                   ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,                                        
                                  ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,cTCCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,ccscc,,,,,,                                        
                                 ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,cARATcCAAc,,,,,,,,,,,,,,CRACRAT,,,,,,,                                       
                                 ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,cARRc ,CRAc,,,,,,,,, ,cCAc,,CRRT,,,,,,,                                     
                                ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,cAACCCARA, , ,,, , ,,cAAccCRRRc,,,,,,,                                    
                               ,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,  ,,CRRTccc  ,     ,cARRATc, ,,,,,,,                                    
                               ,sCscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,         ,,c,  ,,,,,,,,,,,                                    
                               ,,,,cccccccccccccc,c,,,,,,,,    , ,  ,  ,    ,,,,,,,,,, ,                                     
                                 ,scccccccccccccc,,,,,,,,,,,  , , ,CAc  ,   ,,,,,,,,cc,                                     
                                 cCTscccccccccccccccc,,,,,,,, ,,,,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,cccc,,                                     
                                 ,,,ccTccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,                                       
                                    ,,cTTccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,cc,                                          
                                      ,cTTTcccccccccccccccccccccccccc,,,,ccc,,                                           
                                        ,,cccTACcccccccccccccc,,,ccccccc,,                                            
                                          ,ccccccccccccccc,,,,,,,,,,,                                             
                                          ,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,                                              
                                         ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                         ,cc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                         ,cc,,,,,, , , ,,,,,  ,,,,,,                                              
                                         ,ccc, , ,,, , ,,,  ,,,,,,                                              
                                         ,cTc,  , , ,,,,,  ,,,,,,                                               
                                         ,sTc,,  , , , , ,,,,,,,,,                                               
                                         ,ccc,,,,,,,,,  ,,,,,,,,                                                
                                      ,cc, ,ccccc,,,,,,,,,,,,cc,,  ,                                               
                                    ,,ccc,, ,cc,,,ccccc,,,,,cc,,  ,,,,                                              
                                    ,scc,,,  ,,,,,,,ccccccccc,,, , ,,,,                                              
                                   ,scc,,,, ,,cc,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,                                              
                                  ,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                              
                                  ,,c,,,,,,,, ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,                                              
                                  ,c,,,,,,,c,, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,                                              
                                  ,,c,,,,,,,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,                                              
                                  ,cc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,                                              
                                  ,ccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                              
                                  ,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                   ,,cccccccccccc,,,,,,,,,,,,  , ,,,,,,,                                              
                                    ,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,  ,,,,                                              
                                     ,,cTscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                             
                                       ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,                                              
                                        ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                               
                                        cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                        ,cscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                         ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,                                              
                                           ,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,                                              
                                          ,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                              
                                          ,ccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,                                              
                                          ,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,                                              
                                          ,csc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,                                              
                                           ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                              
                                           ,cscc,,,,,,,,,,,,,cc,,                                              
                                            ,cscc,,,,,,,,,,,cc,                                               
                                            ,cTTccc,,,,,,,,                                                 
                                             ,,ccssTcc,,                                                  
                                               ,,,c,,,                                                                      
</PRE></DIV>
<DIV id=cat17><PRE>
                     
                                      ,CAAc,                                                            
                                     cRRRRRACc,                                                          
                                     ,cTCARAARRAc                                                          
                                     ,ccccCAAAARRC,, ,,                                                      
                                     ,ccccCRRCACARRT,                 ,sCTc,                                    
                                     ,cc,,cTARAACAARAT,  , ,           ,cCRRRRRT,                                    
                                     ,c,,,,ccTRAACAARRAs,, ,,,,,,,,,   ,,,  ,CARRRRRRCc,                                    
                                     ,cc,,,,,ccCAACACARRRC,, , ,,,,,,,,, ,,, ,cTRRRRRCccsc,                                    
                                     ,c,,,,,,,cccCRAARRCsc,,,,,,,     , ,,ARRRAAAcc,,,,,                                    
                                     ,sc,, ,,,,,cARRscc,,,,,,,,,   , , ,  ,,CRRATc,,,,,,                                     
                                     ,sc,  ,,,,ccc,,,,,,,,,,,, ,,,       ,TRT,,,,cc,                                     
                                     ,c,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   Ren   ,,,,,,,c,                                     
                                      ,c,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,    , ,,cc,                                     
                                      cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,  ,,cc,                                      
                                     ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,                                       
                                     ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                     ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                    ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                       
                                    ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTTTc,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,                                       
                                    ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sRRTsCRRc,,,,,,,,,,,,TRRRc,                                       
                                   ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TRRT, ,TRTc,,,,,,, ,cCTcCRRc,                                     
                                   ,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TRRATCRRT,, ,,,  ,TAc,,ARs,                                     
                                  ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,TARRCc,  ,   ,cRRRCc,,,                                     
                                  cTCcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,       ,,Tc, ,,,,,                                     
                                  ,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   , ,       ,,,,,,,                                     
                                   ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  , , ,sAc   ,,,,,                                     
                                   ,ccsccccccccccccccccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,c,,,,,,,,,c,,                                    
                                    ,,cTTsccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                      ,,cTscccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                         
                                        ,cTssccccccccccccccccccccccccccc,,ccc,                                          
                                         ,,ccsccccccccccccccccccccccccccc,,                                          
                                            ,ccccc,,,c,c,ccccccssscc,,                                           
                                           ,,ccccc,,,,,,,,,,cc,,,,                                              
                                          ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,                                                
                                          ,Tcccccccc,,,,,,,,,,,,,                                               
                                         ,cccccccccc,,, , , ,,,,,                                               
                                         ,ccccc,ccccc,,,   ,,,,,,                                              
                                         ,cccc,,,cccc,,, ,,,  ,,,,,   ,                                           
                                        ,cccccc,,,,,,,,,, ,    ,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,ccc,,,,,,,,,,,,,, ,     ,,,,, ,,,,,                                        
                             ,,,,          ,,cc,,,,,,,,c,c,,,, ,  ,  ,,, ,,,,,,,,                                        
                             ccc,,,         ,cc,,,,,,,,,,ccc,,,,,  ,  , ,,,, ,,,                                        
                            ,cc,,,c,,         ,,c,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                            ,,,,,,,c,,         ,c,,,,,,,,,,,,,cccccc,c,c,,,,cccccc,                                         
                            ,,,,,,,,,,,,        ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,c,,,,,,                                           
                            ,cc,,,,,,,,,,       ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                            ,ccc,,,,,,,,,       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,                                             
                            ,ccc,,,,,,,,,,      ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                            ,ccc,,,,,,,,,,,      ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                            ,ccc,,,,,,,,,,,,     ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                             cTcc,,,,,,,,,,,,,    ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                             ,ccc,,,,,,,,,,,,,,  ,ccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                              ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,, , ,                                              
                               ,,cccc,,,,,,,,,,cccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,,ccccccccccccccscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                   ,,,,,,,,,,,,,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                          ,cscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                           ,ccccccccc,,,,c,,,,,,,,,,,,                                            
                                          ,ccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                         ,,ccccc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                        ,cscc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                        cscc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                        ,cccc,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                         ,cTcc,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                          ,csscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                           ,,ccccssc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                            ,,,ccsTTscc,,,,,,,,,,,,                                             
                                              ,,,cccsTcc,,,,,,,,,                                             
                                                 ,,csTsc,,,,,,,                                            
                                                   ,,ccsTCTTc,                                            
                                                     ,,,,,                                             
</PRE></DIV>
<DIV id=cat18>
<PRE>
 
                                           ccc,                                                       
                                          ,CRRRT,                                                       
                                          ,TRRARRAc,                                                      
                                          ,sTTAAARRT,                                                     
                                          ,ccTARCAARAc                                                     
                                         ,ccc,cCAAAARCc  ,                                                  
                                         ,c,,,cARACAARAT, ,,,          ,,,,                                     
                                         ,cc,,,,cTAACAARRAc,  ,,,       ,cARRAc                                     
                                         c,,,,,,,cTAAAARRRC,  ,,,,,,, ,,, ,ARRRRRAc                                     
                                         ,cc,,,,,,,TARARRAcc,,,,,,,,,,  , ,CRRRAcccc,                                     
                                        ,cc,, ,,,,cCRsccc,,,,,,,,,, ,   ,ARRTc,c,,                                      
                                       ,,ccTc,  ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,cc,,c,                                      
                                      ,cTcccc,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HuA¡ÂºÂ¥  ,,c,                                      
                                      ,cccccc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,  ,  ,sc                                       
                                      ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,   ,,,                                       
                                     ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,                                        
                                     ,scccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                    ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                     ,scccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                     ,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,, ,,,,,                                       
                                     ,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTAAAACc,,,,,,, ,cTc,                                      
                                     ,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCRT,,cRA,,,,,,,,cCRA,                                    
                                     ,cccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sRRccTRC,,,,, ,,c,sRC                                     
                                     ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRAsc,  ,  cARAAc                                       
                                     ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,     ,TAC,                                       
                                      csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        ,,                                     
                                      ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,  ,cc,  ,,                                     
                                      ,sTcccccccccccccccccccc,,,,,,,,, , ,,,,c, ,,                                      
                                       ,cTsscccccccccc,,,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                        ,ccTcccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                        
                                         ,,ccscccccccccccccccccccc,,,,cccccc,,                                         
                                            ,ccccccccccccccccccccccccccc,,                                          
                                         ,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,cccsscc,,                                           
                                         ,cc,c,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,                                              
                                        ,cccc,c,,,,,,,cccc,,,,,,,,,                                               
                                        cTccc,,,,,,,,,ccc,,,,, , ,,                                               
                                        ,csc,,,,,,,,,,,,cc,,,,  , ,                                               
                                        ,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                               
                                       ,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                        ,csc,,,,,,,,,,, ,,c,,,,,,,,                                               
                                        ,csc,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,, ,                                               
                             ,cc,,          ,cc,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,, ,,,                                             
                             ,TTTcc,,         ,c,,,,,,,,,,,, ,,c,,,,,, , ,,,,                                           
                             ,csccccc,,,,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,, , ,,,,,,,                                         
                              ,ccccccccccc,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,  , ,,,,,                                         
                              ,ccc,ccc,ccc,,,   ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, ,  ,,,,                                         
                               ,ssccccccccc,,,,  ,c,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,                                         
                               ,csscccccc,,,,,,  ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,                                          
                                ccscccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                 ,cssccccc,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                  ,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                   ,csccc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                    ,,cccc,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                     ,ccccc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,ccccc,,,,,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        ,ccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        cscccccccccccccccccc,,,,, , ,,,,,,,,                                          
                                        ,cTcccccccccc,,,,,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,                                          
                                        ,cc,,ccccccc,,,,, cc,,,,,,, ,,,,,,,,,                                          
                                       ,ccc,,,,    ,,, ,cc,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                       ,ccc,,,,   ,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,ccc,,,, , , ,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,c,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ccccsTTTCTccTCTccc, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,TCARATCCCccTATccT, ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,CRRCccTcccTTTTc,  ,cTCTTcscccccccccTc,                                         
                                         ,CRRRRRTTRRAc,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                          ,,,,,,,,,                                                                           
</PRE></div>
<DIV id=cat19>
<PRE>
                     
                                                ,,,                                                   
                                               ,ARC,                                                   
                                               ,CRRAc,                                                  
                                              ,,cTAARAc                                                  
                                             ,,ccsCAARs,                                                  
                                             ,ccc,cAAAARC,                                                 
                                            ,ccc,,cARCARRc ,                                                
                                            ,cc,,,,cTACAARs, ,                                               
                                           ,,ccc,,,,cTAACARAc, ,     ,AAc                                        
                                          ,,,cccc, ,,cTRAAARAT,, ,,,,,,, ,CRRRc                                        
                                         ,,,,ccccc, ,,ccARAsccc,,,,,,, ,TRRRT,                                        
                                        ,,ccccccc,cc, ,,cccc,,,,,,,,,,,, , ,cTc,                                        
                                       ,cccccc,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,                                         
                                       ,ccccc,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren                                          
                                      ,cccccc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,                                           
                                      ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                     ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,sccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                     ,cccc,,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,                                       
                                     ,cccccc,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,                                      
                                     ,ccccc,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cARACCc,,,,,,                                     
                                     ,cscc,,,ccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cRRA,cRC,, ,cc                                      
                                      cscc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TRRAAAc, ,,cc                                        
                                      ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cART,  ,cCc                                        
                                      ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,   ,cc,                                     
                                       ,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       cTcccccccc,,,,,c,c,c,,,,,,, ,,,,,  ,,,,,                                      
                                       ,,ccccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                         ,cccccccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,,cccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                         
                                        ,,,ccccccccccccccccccccccc,,,,,,ccccc,                                         
                                        ,,,,c,,,,,,cccccccccccccccccccccccc,                                          
                                        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,ccccc,,                                            
                                       ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                      ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,                                              
                                      ,cscc,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,, , ,,                                              
                                      ,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,c,,,, ,  ,                                              
                                      ,ccsccc,,,,,,, , ,  ,,,,,,, ,,                                               
                                      ,csccc,,,,,, ,,,,, ,,c,,,,,,                                                
                                       ,cssc,,,,, , ,,,, ,cc,,,,,, , ,,                                             
                                       ,ccc,,,,,, ,,,,, ,,,cc,,,,,, ,                                              
                                ,cc,,,,,     ,,,,,,, ,,, ,,,  ,cc,,,,,,,, , ,                                            
                                ,TCTscsccc,,,,  ,c,,,,, ,,, ,,,,, ,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,,csTcccccc,cc,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,, ,,ccc,,,,  ,,,,,,,,,,                                       
                                 ,ccscc,,,,,c,c,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,cc,,,,,,   ,,,,,                                       
                                  ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , , , , , ,,ccc,,,,, ,,,,,,,                                        
                                   ,ccc,c,c,,,,,,,,,,,,, ,, , ,,,,,,,,,,cccc,,,,ccc,,                                        
                                    ,cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,c,,,,                                         
                                    ,,cTcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                      ,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                        ,cccccccccc,ccc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,ccccccccccccccccscccc,c,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        csccccccccccccc, ,,cc,,,,, , ,,,,,,,                                          
                                        ,csccccccccccccc,  ,cc,,,,  ,,,,,,,,,                                         
                                        ,cscccccccccccccc, ,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,                                         
                                        ,cTcccccccccccc,,,,,,cc,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                         ,ccc,,,,,c,,,  ,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,                                         
                                         ,cccc,,,,,,,, , ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                         ,cccc,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                         ,ccc,,,,,,,,csTTCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ,ccc,,,,ccccTARRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ,cccccccccccccc, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ccccc,c,ccccsc,  ,cc,,,,,,,,,,,,ccc,                                        
                                         ,sTcccTTTCRAc,   ,cTTTscccccccccccc,                                        
                                         csscARRRRCc     ,,,,,,,,,,,,,                                          
                                          ,cc,cc,                                                                            
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat20>
<PRE>
                     
                                                              ,                                      
                                                           ,,,,,,                                      
                                                          ,,,,,,,,,                                      
                                                         ,,,,,,,,,,                                       
                                                        ,,,,,,,,,,,                                       
                                                   ,,,,  ,,,,,,,,,,,,,                                        
                                               ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                             ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                            ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                     Ren  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,, Ren                                        
                                         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,cc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,cc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,ccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                       ,Tcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                       ,cccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                        ,ccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                        cccccccccccccccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                        cTcccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                        ,cccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,cc,,,,,                                     
                                        ,csTcccccccccccccccccc,c,cccc,,,,c,ccc,,,                                     
                                         ,cTsccccccccccccccccccccccccc,,,,,,c,,                                        
                                           ,cscccccccccccccccccccccccc,c,,,,,                                         
                                        ,,,  ,csccccccccccccccccccccccccccc,                                         
                                      ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,ccccccccccccccc,                                          
                                      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccTsc,                                          
                                     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                   ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                   ,,c,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                   ,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,                                            
                                   ,,cc,cccccc,,,,,, , ,,,,, , , ,,,,,,, ,,,,,                                            
                                    ,cTcccsccc,,,,,,,,, ,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,                                           
                                    ,,,,,,cccc,,,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,ccc,,,,,,,,                                           
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,c,,,,,,,                                           
                                    ,,  ,ccc,,,,,,, ,,, ,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,                                          
                                    ,cTcc,,,ccc,,,,,,,,  ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                    ,cccccc,,,,,,,,,,,,,  , , ,,,,,,,,,,,c,,,,,,,                                          
                                     ,cccc,,,,,,,,,,,,,,  , , ,,,,,,,,,,,cc,,,,,,                                         
                                     ,cccc,,,,,c,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,,,cc,,,,,,,,                                        
                                      ,ccc,,,,,,,c,c,c,,,,,,,, , ,,,,,,,,,cc,,,,,,                                        
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,                                        
                                        ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                         
                                        ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cccc,c,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                        ,,ccc,,,,,c,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                        ,cccccc,,,,,,ccccccc,ccc,c,,,,,,,,,,,,                                         
                                        csccccccc,,,cccc,,ccccc,,,,,,,, ,,,,,,                                         
                                        ,cTcccccccccccccc,  cc,,,,,,  ,,,,,,,                                         
                                        ,cscccccccccccccc,  cc,,,,, , ,,,,,,,,,                                         
                                        ,ccc,c,ccccccc,,,, ,cc,,,,,, , ,,,,,,,,                                         
                                         ,ccc,,,,,,,,  ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                         ,cccc,,,,,, ,   ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ccccc,,,,,,,, ,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ccccc,,,,,,,,cTCsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ,cccccccccccccTAC, ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                         ,ccccccccccTTT,,  ,cc,,,,,,, ,,,,,cc,,                                        
                                        ,ccccTCAAATcc,,   ,,TTTccccccccccccc,                                        
                                         ,cARRRCCc,      ,,,,,,,c,,,,,,                                          
                                         ,cc,                                                                               
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat21>
<PRE>
                     
                                               ,,,,,                                                   
                                         ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                   ,      ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,                                         
                                 ,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,, ,,, ,,, ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                           Ren   ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ren                                       
                                ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                 ,c,,,,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                 ,,,c,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                 ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                 ,cTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                  ,cscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                   ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                    ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                   ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                  ,ccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                                  ,csc,,,c,,,,,,,,,c,c,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                 ,ccccccccccc,c,c,ccccccccc,c,ccc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                 ,ccc,c,ccccccccccc,c,ccccccccccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                ,cTccccccc,cc,c,cccccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                               cCCTscccccccccccccccccccccccccccccccccccc,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,                                   
                               ,,,,,ccccccccccccccccccccccccccccccccc,cc,,,,,,,,cccccccccc,,,                                     
                                 ,cCsscccccccccccccc,,,,,c,c,c,,,,,,,,,,,ccc,ccccccsc,,,                                        
                                   ,,csTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccTcc,                                          
                                     ,cTcsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cccccsc,                                           
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,                                            
                                       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                       ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                      ,cc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      ,,c,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,c,,,,,,,ccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,ccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,cscc,,cccc,,,,,   , , , ,,, ,,,,,,,,,,                                         
                                       ,cccccccc,,,,,,  ,,,  , , , ,,,,,,,,,,,                                         
                                       ccccccccc,,,,,,,,,,,, ,  , , ,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,ccccccc,,,,,,,,,ccc,,,,,,   ,,,,, , ,                                         
                                        ,cccccc,,,,,,, ,cc,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,                                         
                                        ,,ccccc,,,,,, ,cccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,                                         
                                         ,ccc,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                         
                                         ,cccc,,,,,,,, ,,ccc,c,,,,,,,,,,,ccc,                                          
                                         ,ccccc,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,ccc,,,,,,,,, , ,cccc,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,ccc,,,,,,,,,,  ,cccc,,,,,,,,,,,c,,                                          
                                         ,cccc,,,,,,,,,, ,,cccc,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,                                          
                                         cccc,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,c,,,,,,,,                                        
                                        ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,c,,,                                         
                                        ,cscccccc,,,,,,,,,cccccccccccccccc,,,                                          
                                       ,sscccccccc,,,,,ccccccccccccccccc,,,,,                                          
                                       ,Tcccccccccccccccccccccccc,,,,,,,, ,,,,                                          
                                       ,cc,,,,,,ccccccccc,,,,ccc,,,,,  ,,,,,,                                         
                                       ,sc,,,,,,, ,,,,,,,  ,cc,,,,,,  , ,,,,,                                         
                                       ,ccc,,,,,,   ,,,,  ,cc,,,,, ,,, ,,,,,,,                                         
                                       ,cc,,,,, ,  ,,,,,  ,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,                                        
                                       ,ccc,,,,,, , ,,,,,,, ,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                        
                                       ccc,,,,,,,,,,,,,,cc, ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,cccc,,,,,,,,,,,ccTTc ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                       ,cccc,,,,,,cccccTsc, ,TTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                       ,cc,c,c,ccccccTc,  ,cTTc,,,,, , ,,,,,,c,                                        
                                       ,ccccccTTccTTc,,    ,cCTc,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,cCAARRRsc,,      ,ccccccccc,,,,                                          
                                         ,sCCTc,         ,,,,,,,,                                           
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat22>
<PRE>
                     
                              ,,,,,                                                                    
                             ,,,,,,,,,,,,                                                                 
                              ,,,,,,,,,,,,,,,    ,,,,,,,,,, ,                                                     
                              ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                   
                               ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                 ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                            Ren    ,,cc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   Ren                                           
                                   ,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                   cccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                  ,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                  ,,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                  ,cccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                  ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                  ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                  ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                  ,cccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                  ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                  ,cscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                  ,ccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,c,                                         
                                   ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,                                          
                                   ,Tcccc,c,c,ccc,c,c,ccc,ccccccccc,,,,,,cc,                                           
                                    ,cccccccccccccccccccccccccccc,,,,,,c,,,                                           
                                    ,cTcccccccccccccccccccccccc,,,c,,,ccc,                                              
                                    ,,scccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                               
                                     ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                      ,cccsRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                       ccssc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        ,,,,,,,,,,,,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,,,,,,                                         
                                       ,,c,,,,,,,,,c,,,,,,,,,, , ,,, , , ,,,,,,                                          
                                       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,,                                      
                                       ,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,, , ,,,,,,, ,,,,,,,  ,ccc,,                                     
                                       ,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, , ,,,   ,cc,c,,,                                    
                                       ,,,,,csc,,,,,,,,,,,,,,, , , ,,,,,, ,,,   ,cccc,,,,                                    
                                       ,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,   ,cccc,,,,,,                                   
                                       ,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    ,ccc,,,,,,,                                   
                                       ,,csccc,,,,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,    ,cccc,,,,,,                                   
                                        ,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,   ,cccccc,c,,,,                                  
                                          ,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,cccccccc,,,,,                                  
                                          ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,cccccc,,,,,,                                  
                                          ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ccccc,,,,,,,                                  
                                          ,ccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cccccc,,,c,,                                  
                                          ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccccc,,,,,cc,                                   
                                         ,ccccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccscccccc,,,c,,                                 
                                         ,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccccccc,,                                  
                                        cTccccccccccc,,,,,,,,,,,,ccccc,ccccccccccccsTc,                                     
                                        cTccccccccccc,,,,,,,,cccccccccccscscscsssc,,,                                      
                                        ,ccc,,,,,,ccccccc,,,,cccccccccc,,,                                            
                                        ,ccc,,,,,  ,,,ccc,cccccccc,,,,,                                             
                                        ,cccc,,,,    ,,,,ccc,,,,,,,,,,                                            
                                        ,ccc,,,,,, , ,  ,,,,ccc,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,, , ,,,                                          
                                       ,,ccc,,,,,,,,,,,,,ccccccccc,,,,,,,, ,,                                          
                                       ,ccccc,,,,,,,ccTTccccccccc,,,,,,,,,,,,                                          
                                        csccc,c,cccccACccccccccc,,,,,,,,, ,,,                                          
                                        cTcccccccccccccccccccccc,,,,,,,, , ,,,                                         
                                        ,cccccccccccc,ccccscccccc,c,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cccccc,c,,cCCT, ,cTTTTsccccc,ccc,,,                                          
                                         ,cTcsCACATTAC,  ,,,,ccccTcc,,,,                                           
                                          ,,sCRRRCc,       ,,,                                             
                                           ,,,,                                                                              
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat23>
<PRE>
                     
                                    ,,,,                                                               
                                    ,,c,,,,                                                             
                                     ,,,,,,,,                                                            
                                     ,,,,,,,,                                                           
                                     ,,,,,,,,,,                                                          
                                      ,c,,,,,,,,,  ,,,,,,,                                                    
                                      ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                   
                                      cRc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                      cRRA, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,cRR, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                               Ren      ,,cARC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   Ren                                           
                                     ,ccccCRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                    ,cssscccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                    ,csssccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                   ,cccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                   ,,ccccccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                   ,ccccccc,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                   ,,scccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   ,csccccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   ,cTsccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   csccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   ,cCCcccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                           
                                    cRRccccccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                           
                                    ,TAcccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                           
                                     ,TTccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                            
                                     ccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cc,                                            
                                     ,cTccccccccccccc,,,,,,,,,,,,ccccccccc                                             
                                     ,csccsAAcccccccccccccccccccccsscccc,,                                             
                                     ,cscARAsccccccccscssscccsccsscscc,                                              
                                     ,sTTTTcccccccccccccscscscTssccc,                                               
                                      ,csccccccssTTTsTsssTsTsscc,cc,                                                
                                      ,TCTcsccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                       ,cTCscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                        ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                         ,c,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                           
                                        ,c,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        ,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                          
                                        ,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                          
                                        cc,,,,,,,,,,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,c,      ,,,,                                  
                                        ,c,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,      cTc,,,                                  
                                        cc,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,cc,,,,                                  
                                        ,c,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      cTcc,,,,                                 
                                        ,c,,,cTTTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,      ,sTcc,,c,,                                 
                                        ,,,,,ccscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       ,cTcc,,,,,,                                
                                         ,c,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       ,cscccccc,c,                                
                                         ,cc,sTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,ccsccccccc,,                                
                                         ,cc,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,cscscccccc,,                                
                                         ,,c,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,Tsccsccccc,,                                
                                         ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,Tscccccccc,,                                
                                          ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     ,cTcccccccccc,                                
                                          ,ccccccc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    ,sTTcccccccccc,,                                
                                          ,,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cTTsccccccccccc,,                                
                                          ,,cccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,csTsscccccccccc,                                 
                                          ,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccccccccscc,                                  
                                          ,,ccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,c,,,ccTTTTTTc,,                                   
                                          ,ccc,ccccc,,,c,,,,,,,,ccsscccscTsscssCTTc,,                                     
                                          ,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,cccccccc,,,,,,                                         
                                          ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,                                            
                                          ,ccc,,,,,,,,  , ,,,,ccc,,,,                                             
                                          ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                          ,cccccc,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,                                            
                                          ,cTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                          ,cTcccc,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,                                           
                                          ,cTccc,,,,,,,ccsTCTccc,,,,,,,,,,                                          
                                          ,cCcccc,,,,cCCsTRRRTc,,,,,,,,,,                                           
                                           cCscccccccTARTccccsc,,,,,,,,,,                                           
                                           ,TcccccTsscccccccccc,,,,,,,,,,                                           
                                           ,cssccccccccccccTTTTTsTTTcc,,                                           
                                           ,csscccc,,,,,ccTscccccccc,,                                            
                                           ,TcTAACTTCCRRA,                                                  
                                           ,CTsARRRRRRRC,                                                  
                                            ,TCTCAACTc,                                                   
                                            ,,,                                                       
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat24>
<PRE>
                     
                                        ,sCc                                                          
                                        ,RRT,,,                                                         
                                        ,TRT,,,,,                                                        
                                         cRRT, ,,,,                                                       
                                        ,cRRR,,,,,,,                                                      
                                        ,TRRAc,,,,,,,,,,,,                                                   
                                        ,cRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,                                                 
                                       ,,,,cRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                
                                      ,,,, cRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                               
                                       ,,,,,cARRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                Ren    ,,,,,,cccARRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     Ren                                         
                                     ,,,,,ccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                    ,,,,,,ccccccccsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                   ,,,,,,ccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                   ,cc,,,cccc,c,,,,,c,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                   ,cc,,,,,c,,,,,,,c,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                  ,cccccc,c,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                  ,ccc,c,c,ccc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                  ,,ccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   ,cTcccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   cTcTTcccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                   ,ccRRAsccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                    ,sARRAccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                    ,ARRCccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                     ,ARRccccccccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                           
                                     ,TTccccccscccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                           
                                     ,ccccccccccccccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,csc,                                           
                                    ,cTTcccccccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,ccTsc,                                            
                                    ,cTccccccTRRAscccccccccccccc,,,,,ccssc,                                             
                                     ,ccsccccsTCsccccccscccccscscccTCCc,                                              
                                     ,cCsccccccccssTTTsscscscssTsTTc,                                               
                                      ,cTTTccccccc,,,,,csTTsTsscc,,                                                
                                      ,cTTTTTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                        ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                          ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                           
                                          ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                           ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                           ,ccc,,,,,,,c,,,,,,,,,, ,,,,,,         ,,,c,                                
                                          ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,         ,scc,,                                
                                          ,cccc,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,         ,ccc,,,,                                
                                          ,cccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,        ,cscc,,c,,                               
                                         ,,cc,,cc,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,         ,ccccc,,cc,                               
                                         ,cc,,,,c,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,         ,TTc,,,,,,,,                               
                                         ,cc,,,,,cc,,ccc,,,,,,,,,,,,,,        ,cTcc,c,c,c,,                               
                                         ,cc,,,,,,c,,,ccc,,,,,,,,,,,,,        ,ccccccccccc,                               
                                         ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        cTccccc,cccc,                               
                                         ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       ,cCcccccc,ccc,                               
                                         ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,       ,cTccccc,ccc,,                               
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      ,ssscccccc,c,,                               
                                          ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    ,,cTsccccccc,ccc,                               
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,,sCTsccscscccccc,                                
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,  ,,cTscccccccccccc,                                 
                                           ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,ccccccsTc,                                 
                                          ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,ccTTCsc,,                                   
                                          ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTCTscccTcscsTCcc,                                     
                                          ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csc,,,,,,,,                                         
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                             
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,  , ,,,c,                                              
                                          ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                              
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,                                             
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                           ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                           ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,                                           
                                            ,cc,,,,,,,,,,,,,,,cTCTcc,,                                            
                                            ,cc,,,,,,,,,,c,ccTRRT,,,,,                                           
                                             ,ccc,,,,,,cccccccACc,,,,                                            
                                             ,c,ccccccccsTRACccccc,                                            
                                             ,ccccccccccTTCAT,,,,                                              
                                             ,csccsAARRRc,                                                 
                                             ,TCTcRRRRC,                                                  
                                             ,csccc,                                                                         
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat25>
<PRE>
                     
                                            ,Tc                                                       
                                           ,cRRRc,                                                      
                                          cARRRRRc,                                                      
                                          ,TRRRARRC,,,                                                     
                                         ,ccsRRARRRAc,,,,                                                    
                                        ,c,,cRRRARRCc,,,,,,,                                                  
                               ,cc, ,     ,,,,,sRRRARRRCcc,,,,,,,,,                                                 
                               ,ARRAc,,,,,,  ,,,,,,ARRARARRCcc,,,,,,,,,,,                                                
                            Ren  ,TRRRRT,,,,,,,,,, cRRRRRARRRCccc,,,,,,,,,,,,    Ren                                           
                                ,sRRRRRc,,,,, ,  ,TRRRRRRRRAcc,c,,,,,,,,,,,,,                                              
                                 cTsRRc,,,,,,,,,,,,cTRRRRATcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                 ,cc,,,,, ,,,,,,,,cccccccccc,,,cc,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                  ,c,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,ccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                 ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                 ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,Tc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,ccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,cccccccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                 ,cTcccc,cTACATc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                 ,cTccccTARRRRRATcccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                  cRATccARRRRRRRAccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                  ,ARC,ccCRRRRRRAcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                            
                                  cATcc,,cTTRRCcccscccscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                  ,cc,,,,,,,cccccccccscccccccccccccc,c,,,,,,,,                                            
                                  ,,ccccccccccccccccccccccccccccscc,,,c,ccc,,                                             
                                   ,cARAcccscccccccccccccccccccccssscssTTc,                                              
                                    ,CCccccccccccTRAcccccccccccTsTTCCTc,                                               
                                    ,cCTscccccccccTsccccccccsssc,,,,,,                                                
                                     cCCTsTsscccccccccccccscc,,,, ,,,,                                               
                                     ,,cTTTTTTTTTccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                       ,,,,ccscscccccccccc,,,,,,,,,,,,,                                             
                                            ccccccccccccc,,,,,,,,,,                                             
                                           ,cTccccccccccc,,,,, ,,,,,                                             
                                          ,TCTcccccccssTcc,,,,,,,,,,,                                             
                                          ,TTTssccccccccccc,,,,,,,,,,                                             
                                          ,,ccccccccc,c,c,c,,,,,,,,,,            ,,cc,,                               
                                          ,,c,c,,,,cccc,cc,,,,,,,,,,           ,ccccc,                               
                                          ,cccc,,,,,,cc,,cc,, ,,,,,,,           ,ccc,,c,                               
                                         ,,cc,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,          csTc,,,c,,                              
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,          cTcc,,,,c,,                              
                                         ,cscc,,,,,,,,,,,cc,,, ,,,,,,,        ,cccc,,,,,,,,,                              
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,        ,TCcc,,,,,,,c,                              
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,        ,cTscc,,,,,,cc,                              
                                         ,ccc,c,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,       cTsccc,,,,,c,,,                              
                                          ,Tccc,,,,,,,,,,,,ccscc,,,,,,,,      ,sCsccc,,,,,c,,                              
                                          ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,      ,ssTcccc,,,,,c,                               
                                          ,cccc,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     ,cCTccccc,cc,,cc,                               
                                          ,Tsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,cCCTccccccccccc,,                               
                                           csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cTTTcc,ccccccccc,                                
                                           ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cccsc,                                 
                                           ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,cccTsc,,                                  
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTCTcccccTsssTcc,,                                    
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                          ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                          ,,c,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,                                              
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                           ,cccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                             
                                           ,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                           ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                            
                                            ,ccc,,,,,,,c,,,,,,,,ccsc,,                                            
                                            ,ccc,,,,,,,,,,,,,ccTTTc,                                            
                                             ,ccc,,,,,,,,,ccTCACc,,                                             
                                             ,c,,,,,,,ccsTATcc,,                                              
                                             ,ccccccccTCCTc,                                                
                                             cscccccsTCc,                                                 
                                             ,sTssTTRRs,                                                  
                                             ,TAATcc,                                                   
                                              ,,,,                                                                          
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat26>
<PRE>
                     
                                                    ,,                                               
                                                  ,cCRRRc,                                              
                                                 ,,cARRRRRRC,                                              
                                               ,,,,cCRRRRARRRRT,                                             
                            ,                ,,,,,,,,,cRRRARARRRCCT,                                             
                           ,RRRAT,          ,,,,,,,,,,,,, ,CRRRAAAAARRTcc,                                             
                           cRRRRRRRC,,  ,     ,,,,, ,,,,,,,,, ,sRRRARARRRCsccc,,                                             
                           ,CRRRRRRRRTc, ,,,   ,,,, ,,,,,,, ,cARRRAAARARRCcccc,,                                             
                            cCRRRRRRRRRT,  ,,,,,,,,, ,,,,,,, ,cARRRRARARARATccc,,c,                                             
                            ,csccARRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,, cRRRRRRRARARRAcccc,,cc,                                            
                            ,ccc,TRRRRRRRRc ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,cARRRRRRRCcccc,,,cc,,                                            
                        Ren   ,ccc,cTRRRRC,, ,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,cccsRAccccc,,,,ccc,,                                           
                             ,TTc,,cRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cc,,,,   Ren                                        
                              ,cTs,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,c,,,,,,                                          
                               ,cTcc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,                                         
                               ,csc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,                                         
                                ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,                                         
                                ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                               ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                               ,,TTccccccccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                ,cTcccssccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                ,Tsccccccccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,cccccccccccccc,,,c,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,TCACACccccccccccc,csAAACCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                ,TRRCARs,cccccccccsARRAARRRAsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                cRRCARATsccccccccARRc,cARRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                ,sAAARRRcccccc,,,cCAAAARRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                 ,cccTCsc,ccc,c,,,,cTCRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                 ,ssc,,,,,,,,,c,c,,,,cccc,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,                                        
                                  ,sTc,,,cc,,,,c,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,cccccccccscc,,                                          
                                  ,cccccccCRCc,,,ccc,,,ccssccc,,,ccccccssTTCTc,                                            
                                   ,csccccccccccccccccccscccccccccccccscTcc,,                                             
                                    ,sCsscccccccccccccccccccccsccccsscc,,,,,,,                                            
                                    ,cCTTsTsscscccccccccccccccscssc,,,,,,,,,,,,                                           
                                      ,,TTTTTsTcccccccscscscssc,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        ,,ccccscccscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                           ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                          ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,                                         
                                          ,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,,,,,,, ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,                                         
                                     ,cTCCTc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,                                         
                                   ,cTcccccTcc,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,cc,,,,, ,,,        ,,cc,                               
                                   ,cCTccccTTsc,,c,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,,       ,,c,,,c,                               
                                   ,,cccTccssc,,ccc,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,      ,cccc,,,,,                               
                                    ,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,     ,cscc,,,,,,                               
                                        ,,ccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,,,,     ,TCscc,,,,,,                               
                                         cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,, ,,,     cTTcccc,,,,,,                               
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    ,cTscccc,,,,cc,                               
                                         ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,   ,cTcccc,,,,cc,                                
                                         ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,   ,sTscccc,,,ccc,                                
                                          cTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,  ,cTTccccc,,,csc,                                 
                                          ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,, ,,cTscc,,,,,,ccc,                                 
                                          ,ccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,c,,                                  
                                           ,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,c,,                                    
                                           ccssscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                                     
                                          ,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,                                      
                                          ,csTcc,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                          ,ccTcc,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                           
                                          ,cscc,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                          ,csTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              
                                          ,cTTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                             
                                          ,cTTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                            
                                           ,ccsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                            ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                             ,cTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                             cTTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                             cTcscc,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                           
                                             cTTcscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                              ,TTTTcc,ccc,,,,,,,,,cc,                                           
                                              ccTcTcc,ccc,c,,,cccTc                                            
                                               ,,cTcc,,,c,,ccTCc,                                            
                                                ,TTcc,,cccTTc,,                                             
                                                 ,,sTccsCCc,                                              
                                                  ,,TCT,                                               
                                                    ,                                                                     
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat27>
<PRE>
                     
                                                           ,ccc,                                       
                                                         ,cTRRRRRT,                                      
                                                        ,TRRRRRRRRRT,                                      
                            ,CCTs,,                        ,,TRRRRARRRACTT,                                      
                           ,CRRRRRRAs,            , ,,,,,,,,,,  ,,  ,TRRRRRARARRRccc,                                      
                           ,ARRRRRRRRRAT,,      , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cARRRRRARARRAsccc,                                      
                            ,ARRRRRRRRRRRT,,    , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,CRRRRRARARRRATcc,cc,                                      
                            ,cTssARRRRRRRRRAT,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRRRRARARRRRAc,,,cc,                                      
                            ,ccccTRRRRRRRRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRRRRAAARRRRCccc,,cc,                                      
                             ,sccccccARRARARRRRRC, ,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,cCRRRRRRRRRRRCccc,c,,cc,                                      
                             ccccccccTRRARRRRRc, ,      ,,  ,,,,,,,,csRRRRRRAcccc,,,,,cc,                                      
                             ,TCc,,ccsRRRRRRT, ,,,,,  ,  ,,,  ,,,,,,,,,,,,ccccscccc,,,,,,cs,                                      
                        Ren     ,cTc,,,ccCRRC, ,,,,, Ren ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,cc,                                      
                              ,TTsc,,ccccc,,,,,,,,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,sc                                       
                               ,cCTcccccc,,,,,,,,,,,,,,    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,cc,                                       
                                ,sCTcccc,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc,                                       
                                 ,TTscc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                        
                                  ccc,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,                                       
                                  ,ccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                 ,cTccccc,ccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                 ,csscccccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                ,cTscccccc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                ,sTscccTTTTCCTcccccccccccccc,,,cTCCCc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                csccccARRRRRAc,ccccccccccccccTRRRRRRCCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                ,ccccccARRTTARCccccccc,,,,,cTRRRc,,CRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                               ,sATTcccsRRRCsARRCc,c,,,,,,,,,TRRC,,CRRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                  
                               ,ccTsTcccsTCRRRRCc,,,,,,,,,,,,,cTRRRRRRRRs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                 cTTcc,,,cTCc,,,,,,,,,,,,,,, ,,TAAACc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                 ,sCTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,                                    
                                  ,,sTTsccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,cccc,,,,,,,,,,ccccccc,,,                                     
                                   cCTTscc,c,,,,CRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccTTCCT,,                                        
                                    ,cCTscccc,,,cCCc,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccssTTCsc,                                          
                                     ,cTTssccccc,,,,c,c,c,,,c,c,,cccssscTsTTc,                                           
                                      ,TCTTcccccccccccccccccccccccscscTsccc,,,                                           
                                       ,cTTcccccscscscscssscTsTsTsTssc,,,,,,,,,                                          
                                        cTcccccscTsTsTsTTTsTTTcc,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        cTscc,c,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                     ,,ccc,,,ccTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                     ,c,cccccc,,cc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,,c,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,cccc,,,scc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,cc,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,    ,,,,                                  
                                      ,cc,,,,,c,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,   ,,ccc,,                                  
                                       cccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,, , ,   ,,,c,,,                                   
                                       ,cTTccc,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                        ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,cTc,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc,,,,,,,,,,c,                                    
                                         ,ccc,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,                                    
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,                                     
                                         ,cc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,, ,,,,,                                      
                                         ,cccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,c,                                      
                                         ,ccc,,,,,,,,,, ,,,,, ,,,,,,,,,,,,csTcc,,                                       
                                         ,cccccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,                                        
                                          ,scccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                          ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                          ,,sTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                          ,ccccscsccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                          ,cc,ccccTsTcccc,,,,  ,,,,,,,,,                                           
                                         ,,c,,,,,ccccsccc,,,,, ,,,,,,,,,,,                                           
                                         ,,cc,,,,,,,ccccc,,,,  ,,,,,,,,,                                           
                                         ,cc,,,,,,,,,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,                                           
                                         ,,c,,,,,,,,,,csc,,,,,  ,,,,,,,,,,                                           
                                         ,cc,,,,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,                                           
                                         ,cc,,,,,,,,,,csc,,,,, ,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cc,,,,,,,,,,cccc,,,, ,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,cTc,,,,,,,,,cccc,,,,, , ,,,,,,,,,,                                          
                                          cCccc,,,,,,,,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                          
                                          ,Tccc,,,,,,,,cTcc,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                         
                                          ,Tcc,,,,,,,,,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,                                         
                                          ,cTTTsscccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                          ,,cc,,,,cc,,,,csc,,,,,,,,,,,,,ccT,                                         
                                                 ,cTc,,,,,,, ,,,,cTT,,                                         
                                                 ,cCc,,,,,,,,,,cTc,                                           
                                                 ,CCCTscc,,,ccc,                                            
                                                  ,,,,cccsTTc,                                             
                                                      ,,                                              
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat28>
<PRE>
                      
                                                             ,ccsCAT,                                   
                                                            ,cRRRRRRRA,,                                  
                              ,ccc,,                        ,, ,sCRRRRRRRACTc,                                  
                             ,RRRRRRCc,                     ,,,  ,cRRRRRAAARRCccc,                                  
                             ,CRRRRRRRRRAT,          ,  ,,,,,, ,  ,,,,  ,cARRRAAAARRRCcccc                                   
                             ,TRRRARARRRRRRTc,   ,  , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   cCRRRRAAAARRRCcc,,c,                                   
                             ,TCTRRRRAAARRRRACc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cARRRRAAAAARRAcc,,,,cc                                   
                              cccccsARRAAARRRRRAAc,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,TRRRRRAAAAAARRRTccc,,,,c,                                   
                              ,ccc,ccTRRARAAARRRRRRC,, , ,,,,,,, ,,, ,, , ,,cRRRRRRAAARRRCcccc,,,,,c,                                   
                              ,Tcc,cccCRRRAAARRRRRc,       ,,  ,,,,,,,,cTRRRRRRAccccc,,,,,cc,                                   
                              ,TTc,,,cccARRARRRRT, ,,,   ,,, ,,,  ,,,,,,,,,,,ccARCcccc,,,,,,,c,,                                   
                               ,cc,,,,cccTRRRT,,  ,   Ren     ,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,cc,                                   
                               cCTc,,cccsRRRc,,,,,,,,,,,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                    
                               ,CRAc,,,ccccc,,,,,,,,,,,       ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,cc,                                    
                                ccTcc,,cccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                     
                                 ,cTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                     
                                  cCTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                  ,ccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                   ,ccccc,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                  ,Tscccccc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                  cTcccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                 ,cTsccccccccTCCTc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,sCACCTscc,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,                                   
                                ,cCsccccccccARRARRT,,,,,,,,,,,,,,,,cCRRARRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                ,csccccccsARRT,,CRRT,,,,,,,,,,,,,cCRRc cRRRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                 
                                ,csccccccTRRRscTARRTc,,,,,,,,,,,,cARRs,cTTARRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                               ,,TCTccccccc,ccARRRRRRT,,,,,, , ,,,,,,,TRRRRARRC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,                                
                               ,csccsccccccc,,,cCCTTc,,,, ,      ,sCCTs,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,                                
                                 ,,ccccccccc,,,,,,,,,,,,,    ,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                 cTCsccccccccc,,,,,,,,,,,,  ,,, ,,,   ,,,ccc,,,,,,,,,,,,ccccc,,,                                  
                                  ,csTTsccccccc,,,,,,,,,cRRc, ,,,,, , ,,,,,,,,,,,cccccTTTcc,,,                                    
                                   ,,sTTccccccccc,,,,,,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccccccTTTcc,                                      
                                     ,cTTTccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccccsTTTc,                                        
                                      ,cTCssccccccccccccc,,c,c,c,ccc,ccccccccc,,                                          
                                       ,ccTcccscccccscccccccccccccccscscTcc,                                           
                                        ,csTssscscscscccccscssscscTsTcc,,,,,,                                          
                                       ,c,,,,,,,ccTcscTcTsTsssTcccc,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,cc,c,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,ccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ccccc,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,                                      
                                     ,cTcccc,,,,cc,, , ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,ccc,,,,,,,,,                                      
                                      ,,Tsc,,,,,cc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,                                       
                                       ,cscc,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,c,,,,,,,,                                       
                                       ,ccc,ccccc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cccc,,,,,,,                                      
                                         ,cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTTc,,,,                                       
                                          cscc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCTc,,                                       
                                         ,cTcc,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, css,,,                                      
                                         ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  cCCcc,                                      
                                         ,cc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ,cTc,                                      
                                         ,cccc,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,ccccc,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,                                           
                                         ,cscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                         ,scccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,ccscccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        cssccccccccc,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,                                           
                                        cCccc,cccccsccccccccc,,,,,,,,, ,,,,,                                          
                                        ,csc,,,c,ccccccccTccc,,,,,,,,,  ,,,,                                          
                                        ,csc,,c,,,,,c,,cccccc,,,,,,,,,, ,,,,,                                          
                                       ,sTcccc,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,  ,,,,                                          
                                       ,TTccc,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,,, ,,,,,                                          
                                       cTTcc,c,,,,,,,,,,,,,ccc,,,,,, ,  ,,,,,                                          
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,csccc,,,,,,, ,,,,,,                                          
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,csccccc,,,,  ,,,,,,                                         
                                       ,cc,,   ,,,,,,,,,,ccscccc,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                       ,ccc,, ,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,,, ,,,,,,                                         
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,,c,ccscccc,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                       ,,cccc,,,,,,,,cc,,,,csccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,cTTCCTsTsscc,,  ,cCcccc,,,,,,,,,,,,c,                                         
                                         ,,,,,,,,,,    csscc,,,,,,,,,,,,cc,                                         
                                                  ,cc,,,,,,,,,,,,cc,                                          
                                                  ,,,,,cc,c,cccc,                                           
                                                   ,CCccccccccc,                                           
                                                   ,,,                                                
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat29>
<PRE>
                     
                                                                ,                                    
                                                              ,cTARRT,                                  
                                                             ,cARRRRRRRC,                                  
                                                           ,,CARRRRRRRACTc                                  
                              cCTc,                       ,,,  ,TRRRRRARRRTccc,                                  
                             ,cRRRRRAACc,                   ,,,,  ,TRRRRARARATcc,cc,                                  
                             cRRRRRRRRRRAAc,         , ,,,,,,,,,,,,,,,,  ,sRRRRAARARRRccc,,c,                                  
                             ,CRRRRRRRRRRRRRc,     , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cARRRRAAARRRRAcc,,,,,,                                  
                              cTscCRRRRARARRRRAT,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,cCRRRRRRARARRRATcc,,,,,c,                                  
                              ,ccccTARRRRRARRRRRRRCs,,,,,,,,,,,,, ,,,,,  ,,,TRRRRRRRRARRRTccc,,,,,c,,                                  
                              cTcc,cccCRRRARARRRRRRRc,,  ,  ,,, ,,,, ,,,,,,,cRRRRRRRRCcccc,,,,,,c,,                                  
                              ,cc,,,ccccARRARARRRRAc, ,,,   ,,, , ,,,,,,, ,,,,,,cccTRRTcccc,,,,,,cs,,                                  
                               ,cc,,,ccccTRRRRRRAc,      , ,    ,,,,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,cTc,                                  
                               cTc,,,cccccCRRAc,, , ,,,,,,,  ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,sc,                                   
                               ,TTc,,,,cccART,,,,,,,,,,,,,, Ren   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,cc,                                   
                                ,TCTc,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,     ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                    
                                 cCCc,,,cccc,c,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,                                    
                                 ,sTccccsc,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                     
                                  ,cTTscccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                   ,csccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                   ,Tcccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                   ,csccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                  cTTccccccccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cAACTTTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                  cTcscccccccsCAAACTc,,,,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRRRAs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                                 ,cTsccccccccCRRATCRRc,,,,,,,,,,,,,,,CRR, cRRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                
                                 ,csccccccccCRRC,,sARAc,,,,,,,,,,,,,cCRAc,cTTCRRRAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               
                                 ,cccccccccccCRRCARRRRA,,,,,,,,,,,,,,,cARRRRARRA,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               
                                ,cTTccccccccc,,cARRRRRCc,,,,   ,   ,,csAAATc  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                               ,TCACTcccccccccc,,csccc, ,,,,,     ,   ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                               ,, ,,ccsccccccccc,,,,,,,,,,,,    ,,,,    ,,ccc,,,,,,,,,,,ccccc,,,                                 
                                  cTTTscccccccscccc,,,,,,,,,AAc, , , ,  ,,,,,,,,,,,,ccccccTcc,,,                                   
                                  ,,,cTTTscccccccccc,,,,,,,,AAc,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccTTTcc,,                                     
                                    ,cCCssccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccccssssc,,                                       
                                     ,,cTCsscccccccccccccc,,,c,cccccc,,,,c,ccccsc,                                         
                                       ,,ccscccccccccscscccccccccccc,ccccccsc,,                                          
                                        cTTcscscscscccccccccccccccccTsTssc,,,                                          
                                        ,,c,csTcssscscscssssTsssssTsTsTc,,,,,,,,,                                        
                                        ,c,,,,,,,ccccccccTsTsTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                      ,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                      ,csccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                      ,cssscccc,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                       
                                       ,,cTTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,,,                                       
                                        ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,ccc,,,,,,,                                       
                                         ,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,ccc,,,,,,,,                                       
                                         csscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,  ,,,                                        
                                         ,cTcccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,                                        
                                         ,TTccc,c,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,c,,,,,,                                        
                                         ccTccc,cc,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,cccc,,                                        
                                        ,cscccccc,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,                                        
                                        cTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        cTscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,cTcccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                        ,cTccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,                                           
                                        ,cscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,cscccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,ccccccccscccccc,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,                                           
                                       ,TTcccc,,cccccTccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,TTccccc,,,cccccc,,,cc,,,,,,,, ,,,,,,,                                          
                                       cTsccccc,,,,,,,,,, cc,,,,,,,  ,,,,,,                                          
                                       ,cTsccc,c,,,,,,,,,, ,c,,,,,,,,  ,,,,,,                                          
                                       ,cTTcccccc,,,,,,,,,, cTc,,,,,,,,  ,,,,,                                          
                                       ,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,cTsccc,,,,, ,,,,,,,                                         
                                      ,cc,,,,,,  ,,,,,,,,,,csscccc,,,,  ,,,,,,                                         
                                      ,ccc,,, ,,,,,,,,,,,,,cTcccc,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,cs,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csccccc,,,, ,,,,,,,,                                         
                                       ccc,,,,,,,,,,,,,cc,,,cTcccc,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                       cTTcccccc,,,,ccc,, ,cTsccc,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ccTTTcscTTTcc,,  ,cCcccc,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                         ,,, ,,,,,    csc,,,,,,,,,,,,,,,c,                                         
                                                 ,ccc,,,,,,,,,,,,cTc,                                         
                                                  ,CCscccc,,,,ccTc,,                                          
                                                  ,,ccTTTTCCACTc,                                           
                                                     ,,,,,                                                                  
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat30>
<PRE>
                     
                                                              ccTTc,                                    
                                                            ,cRRRRRRc,                                   
                                                           ,cARRRRRRRRsc,                                   
                                                        ,, ,cRRRRRRRRRATcc,                                   
                                                      ,,,  ,ARRRRRRRRAscccc,                                   
                             ,cTCc,,               , ,  , , ,,, ,  ,TRRRARARRATccc,,,,                                   
                            ,ARRRRRRAAs,         , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,CRRRRARARRRAccc,,,,                                   
                            ,CRRRRRRRRRRRACc,     ,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,TRRRRRRARRRRRCscc,,,,,,                                   
                            ,sRRRRRRRRRRRRRRRAc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,, ,CRRRRRRRARRRRAcc,,,,,,c,                                   
                            ,cCccTRRRRRRRRRRRRRRC,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,  ,,TRRRRRRRRRRAsccc,,,,,cc,                                   
                             ,cccccARRRRRRARRRRRRRRRc,,, ,,,,, , , , ,  ,,,,,,,cTRRRRRTcccc,,,,,,cc,                                   
                             ,cccccccTRRRRARARRRRRT,,,     ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,ccsccccc,,,,,,ccc,                                   
                             ,TTc,,ccccCRRRRRRRRRc, ,,, Ren    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,, ,,,cc,                                    
                              ,scc,,cccccARRRRRAc, ,,,   , , ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,                                    
                              cCsc,,,ccccTRRRT,,,,,,,,,,   ,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cc,                                     
                              ,TCTc,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,     ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,csc,                                     
                               cCTc,,,,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                ,cCTc,,ccccccccc,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                      
                                 ,TCTTcccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                  ,ccscccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                   csccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                  ,cTcccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                  ,cTcccccccccc,,,c,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCCCTCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                                 ,cCcccccccccccTsc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRRRAT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                 
                                 ,cTsccccccccCTARRACc,,,,,,,,,,,,,,,,TAAc,,cRRRRRT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ccc,,                               
                                ,cCsccccccccCRRRccCRRAc,,,,,,,,,,,,,cRRR, cCTARRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               
                                 cTsccccccccTRRAccsARRA,,,,,,,,,,,,,,cCRRRRRRAAC,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                ccTccccccccccCRRRRRRRAc,,,, , , ,   ,cCAACc,  ,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                  
                               ,CAATccccccccc,,cTTRRRs,,,,,  ,   ,      ,,,,,,,,,,,cccccc,,,                                  
                               ,,,,ccTccccccccc,,,,cc,,,,,,,,,   ,,,,,,   ,,,cc,,,,,,ccTsTc,,                                    
                                 ,TCTcccccccsccc,,,,,,,,,,,,,,,,, , , ,  ,,,,,,,,cccTTTcc,                                      
                                  ,csCTTssccccccccc,,,,,,, ,RRC, ,,,,,,,,,,,,,,ccTcsTTTc,                                       
                                   ,,cTTTssccccccccc,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,ccccssc,,                                        
                                     ,cTTTsccccccccccc,,,,,,cc,ccccc,ccc,ccccTT,                                          
                                       ,,ccTcccccscscscccccccccccccccccccTTc,                                           
                                        cTTsssscccssTsscscssTsTsTTTTTTT,,                                            
                                        ,cc,,csTTcTsssTsTTTsTTTTTsccc,,,,,,                                           
                                       ,cc,,,,,,,,,,,,,ccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,c,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,c,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,,c,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,,,,,,,c,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,, ,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,,,, ,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cc,,,                                         
                                       ,c,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,TTc,,                                         
                                       cTc,cccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,csc,,,                                         
                                        ,cTcccc,c,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,cRRc,,,                                        
                                        cTcccccc,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,TAAc,                                         
                                        ,cTcc,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,ssccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,                                           
                                       ,cTc,,,,,ccccccccccccccccc,,,, ,,,,,,,                                          
                                       ,Tsc,,,,,,,,,,ccTc, ,ccc,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,Tcc,,,,,,,,,,,ccc ,sc,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                       ,csccc,,,,,,,,,,,c, ccc,,,,, ,,,,,,,,,                                          
                                      ,csTsc,,,,,,,,,,,,,, csc,,,,, ,,,,,,,,,                                          
                                      ,cssTcc,c,,,,,,,,,,,, ,ccc,,,,,,, ,,,,,,,,                                         
                                       csscccccc,,,,,,,,,c, ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                      ,cTccccccc,,,,,,,,,,, ,,ccc,,,,  ,,,,,,,,,                                         
                                       ccc,,,c,,,,,,,,,,,c, ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                       ,cTc,,,,,,,,,,,,,c,  cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       cTc,,,,,,,,,,,,,,  ,csc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,ccc,,,,,,,,,,c,  ,,scc,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                        ,TCccccc,,,,,,   ,ccc,,,,,, ,,,,,,,,,,                                         
                                        ,cccccccccc,   cTscc,,,,,,,,,,,,ccc,                                         
                                            ,,    ,cTCccc,,,,,,ccTCCCc,                                         
                                                  ,cTCCCCTTTTCTTc,,,                                          
                                                   ,,,,,,ccc,,                                                                 
</PRE>
</DIV>
<DIV id=cat31>
<PRE>
                     
                                                               ,,                                     
                                                             ,cCAAT,                                    
                                                            ,TARRRRRRTc,                                   
                                                        ,  ,cARRRRRRRRAsc,                                   
                                                       ,,,  cCRRRRRARRRCTcc,                                   
                             ,,,,                 ,    , ,  ,,  ,TRRRRARRRRAcc,,,,                                   
                            ,cRRRAACCT,          , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  cARRRRRARRRATcc,,,,,                                   
                            ,CRRRRRRRRRRAc,    ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,ARRRRAAARRRTccc,,,,,,                                   
                            ,CRRRRRRRRRRRRRAT,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cARRRARAAARRRAcccc,,,c,,                                   
                            cRRRRRRRRARRRRRRRRC,   ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cARRRRRRAAARRRCccc,,,,cc,                                   
                            ,cTccTRRRRRRARARRRRRRRCc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,ccsARRRRRRRAcccc,,,,,cc,                                   
                             ,cccccccARRRAAARARRRRRRc,,,, , ,,, ,,,,, , ,,,,,,,,,ccCRRRTcccc,,,,,,cs,                                   
                             ,Tcc,cccTRRRARARARRRCc,,,,   , ,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,ccccccc,,,,,,cc,                                    
                             ,cTc,,,cccCRRRRRRRAc, ,,,,,,  ,,,  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,cs,                                    
                              ,cCcc,,,cccCRRRAT,,,,,,,    ,  ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,cc,                                     
                              ,CCcc,,,cccTRCc,,,,,,,,,,,,  Ren  ,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cTc                                     
                               ,cCTc,,,ccccccc,,,,,,,,,,,,      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cc,                                      
                                ,TCTccccccccc,cc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,c,,                                      
                                 cTCTscccccc,c,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                     
                                 ,cTsccccc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                    
                                  ,ccccscc,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                  ,cscccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                   
                                  ,cTcccccccccc,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                 ,cCcccccccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,sCACCCTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 
                                 ,cTcccccccccccCCCTc,,,,cc,,,,,,,c,,,,cARRARRRRRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               
                                 cCscccccccccTRRRRRRT,,,c,c,,,,,,,,,cTRCc ,cRRRRRc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                               
                                 cTscccccccCRRRAccRRRAsc,,,,,,,,,,,,cRRAccsCsARRTc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                                ccsccccccccCRRRAcsRRRRA,,,,,,,,,,,,,,cCARRRRRACc, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                  
                               ,CAATcccccccc,cTRRRRRRRRc, ,,,  , ,   ,,sTCTc, ,,,,,,,,,,,,,,ccc,,,                                  
                               ,,,,cccccccccc,,,cTTCsc,,,,,,          ,,,,,,,,,,,ccTcc,,                                    
                                 ,sCTcccccccc,,,,,,,,,,,,    ,,,,,,,   ,,c,,,,,,ccsTTT,,                                     
                                  ,ccCTTsscccccccc,,,,,,,,,,,c,, ,,,,, , ,,,,,,,,ccscTTCc,                                       
                                   ,,cTTTsscscscc,,,,,,,,,RRC,, ,,,,,,,,,,,,ccscssCsc,                                        
                                     ,cCTTsccccccccc,,,,cc,,,,,,,,,,,,,c,,,ccTTc,                                         
                                       ,ccsscccccscccccc,,,c,c,ccccc,cccccTT,                                           
                                        ,cTTsscscscccscscccccccccccsTTTTcc,,                                           
                                        ,,,,cTTcccssTcTsTsTTTTTsTTTccc,,,,,,,,,                                         
                                       ,c,,,,,,c,,cccc,ccccccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,,c,,,,,,,c,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,cc,,,,,,,,ccc,,,,, , , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,cc,,,,,,,,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,cc,,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,,,,,,,,,,ccccc,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                        
                                      ,, ,,,,,cccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,                                       
                                      ,,, ,,,,,cccc,,  ,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,                                       
                                     ,,,,,,,,,ccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,                                        
                                     ,,,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,csc,,  , ,                                       
                                     ,cc,,,,,,cccc,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, ,cCTc,, ,,,                                        
                                    ,,cc,,,,,csscc,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,Tsc,,,,                                        
                                    ,c,,,,c,,,sccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,cAAc,,,,                                        
                                    ,ccccc,, ,sscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,RRCc,,,                                        
                                    ,csc,  ,cscc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,cCATc,                                        
                                        ,ccccc,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,                                         
                                        ,cTccc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,                                           
                                        ,ssc,,,,,,,,,, , , , , , , ,,,,,,,,                                           
                                        cscc,,,,,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,                                           
                                        cTcc,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                        cTcc,,,,, ,,,,,,,,,,cccccc,,,,,,,,,,                                          
                                        ,cTcc,,,, ,,,,,,,,,cTsTscc,,,,,,,,,,,,                                          
                                       cTTcccc,, ,,,,,,,,,,ccTcc,,,,,, ,,,,,,                                          
                                       csTcccc,,,, , , ,,,,,,,cc,,,,,,,,,,,,,,,                                          
                                      csTccccc,,,,,,,,,,,,,,,,c,,,,,,,,  ,,,,,,                                         
                                      ,cTcccccc,,,,,,,,,,,,,,,,cc,,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                      cCsscccccc,,,,,,,,,,,, ,Tcc,,,,,,,, ,,,,,,,                                         
                                      ,cTsccccc,,,,,,,,,,,,  ,TCcccc,,,,,,,,,,,,,                                         
                                      ,cTccccc,,,,,,,,,,,,  ,sTscc,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                       ,cTsccccc,,,,,,,,,   cTcc,,,,,, ,,,,,,,,                                         
                                       ,cTsccccc,,,,cc,   ,cccc,,,,, ,,,,,,,,,                                         
                                        ,cCTTsTTTcscs,   ,cTscc,,,, ,,,,,,,,,,                                         
                                        ,ccc,,,,,,,,   ,,sc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                                 ,ccc,,,,,,,,,,,,,,,,,                                         
                                                 ,cscc,,,,,,,,,,,cTCc,                                         
                                                  cCATTcccc,ccsTTTTc,                                         
                                                  ,,,ccccTTCTcc,,,                                           
                                                      ,,,                                             
</PRE>
</DIV>

</script>
</script> 

<style type="text/css">/* Circle Text Styles */#outerCircleText {/* Optional - DO NOT SET FONT-SIZE HERE, SET IT IN THE SCRIPT */font-style: italic;font-weight: bold;font-family: 'comic sans ms', verdana, arial;color: #00FF00;/* End Optional *//* Start Required - Do Not Edit */position: absolute;top: 0;left: 0;z-index: 3000;cursor: default;}#outerCircleText div {position: relative;}#outerCircleText div div {position: absolute;top: 0;left: 0;text-align: center;}/* End Required *//* End Circle Text Styles */</style><script type="text/javascript">;(function(){

var msg = "defaced By - Khari Walkaz";


var size = 24;var circleY = 0.75; var circleX = 2;var letter_spacing = 5;var diameter = 10;var rotation = 0.4;var speed = 0.8;var colour="#00FF00";////////////////////// Stop Editing //////////////////////if (!window.addEventListener && !window.attachEvent || !document.createElement) return;msg = msg.split('');var n = msg.length - 1, a = Math.round(size * diameter * 0.208333), currStep = 20,ymouse = a * circleY + 20, xmouse = a * circleX + 20, y = [], x = [], Y = [], X = [],o = document.createElement('div'), oi = document.createElement('div'),b = document.compatMode && document.compatMode != "BackCompat"? document.documentElement : document.body,

mouse = disabled;

mouse = function(e){e = e || window.event;ymouse = !isNaN(e.pageY)? e.pageY : e.clientY; // y-positionxmouse = !isNaN(e.pageX)? e.pageX : e.clientX; // x-position},makecircle = function(){ // rotation/positioningif(init.nopy){o.style.top = (b || document.body).scrollTop + 'px';o.style.left = (b || document.body).scrollLeft + 'px';};currStep -= rotation;for (var d, i = n; i > -1; --i){ // makes the circled = document.getElementById('iemsg' + i).style;d.top = Math.round(y[i] + a * Math.sin((currStep + i) / letter_spacing) * circleY - 15) + 'px';d.left = Math.round(x[i] + a * Math.cos((currStep + i) / letter_spacing) * circleX) + 'px';};},drag = function(){ // makes the resistancey[0] = Y[0] += (ymouse - Y[0]) * speed;x[0] = X[0] += (xmouse - 20 - X[0]) * speed;for (var i = n; i > 0; --i){y[i] = Y[i] += (y[i-1] - Y[i]) * speed;x[i] = X[i] += (x[i-1] - X[i]) * speed;};makecircle();},init = function(){ // appends message divs, & sets initial values for positioning arraysif(!isNaN(window.pageYOffset)){ymouse += window.pageYOffset;xmouse += window.pageXOffset;} else init.nopy = true;for (var d, i = n; i > -1; --i){d = document.createElement('div'); d.id = 'iemsg' + i;d.style.height = d.style.width = a + 'px';d.appendChild(document.createTextNode(msg[i]));oi.appendChild(d); y[i] = x[i] = Y[i] = X[i] = 0;};o.appendChild(oi); document.body.appendChild(o);setInterval(drag, 25);},ascroll = function(){ymouse += window.pageYOffset;xmouse += window.pageXOffset;window.removeEventListener('scroll', ascroll, false);};o.id = 'outerCircleText'; o.style.fontSize = size + 'px';if (window.addEventListener){window.addEventListener('load', init, false);document.addEventListener('mouseover', mouse, false);document.addEventListener('mousemove', mouse, false);if (/Apple/.test(navigator.vendor))window.addEventListener('scroll', ascroll, false);}else if (window.attachEvent){window.attachEvent('onload', init);document.attachEvent('onmousemove', mouse);};})();</script>

 
 
<script type="text/javascript">

</script>
<SCRIPT>
You have made no changes to save.
var width=document.body.clientWidth;
var height=document.body.clientHeight;
function doClickText(who,type,step,timeOut) {
document.getElementById(who).style.display="none";
if(type==0) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
if(type==1) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}}
function reveal(who,step,timeOut,type) {
if(type==0)
var where="top";
if(type==1)
var where="bottom";
if(type==2)
var where="left";
if(type==3)
var where="right";
eval('var temp=document.getElementById(who).style.'+where);
temp=parseInt(temp);
if(type==0||type==1)
var checkWith=height/2;
if(type==2||type==3)
var checkWith=width/2;
if(-temp<checkWith) {
temp-=step;
eval('document.getElementById(who).style.'+where+'=temp;');
setTimeout("reveal('"+who+"',"+step+",'"+timeOut+"',"+type+")", timeOut);}
else {
document.getElementById(who).style.display="none";
document.body.scroll="yes";}}
function initReveal(type,div1bg,div2bg,div1bw,div2bw,div1bc,div2bc,step,timeOut,click) {
if(type==0) {
var bWhere1="border-bottom";
var bWhere2="border-top";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="bottom:0px; left:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width)+'; height:'+(height/2)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,0);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,1);}
else {
clickText(type,step,timeOut);}}
if(type==1) {
var bWhere1="border-right";
var bWhere2="border-left";
var putZero1="top:0px; left:0px";
var putZero2="top:0px; right:0px";
document.write('<div id="revealDiv1" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero1+'; background:'+div1bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere1+':'+div1bc+' solid '+div1bw+'px"></div>');
document.write('<div id="revealDiv2" style="z-index:100; display:block; position:absolute; '+putZero2+'; background:'+div2bg+' ; width:'+(width/2)+'; height:'+(height)+'; '+bWhere2+':'+div2bc+' solid '+div2bw+'px"></div>');
if(!click) {
reveal('revealDiv1',step,timeOut,2);
reveal('revealDiv2',step,timeOut,3);}
else {
clickText(type,step,timeOut);}}
function clickText(type,step,timeOut) {
document.write('<div id="clickText" style="z-index:101; display:block; position:absolute; top:'+(height/2-clickh/2-clickb)+'; left:'+(width/2-clickw/2-clickb)+'"><table style="border:'+clickc+' solid '+clickb+'px; background:'+clickbg+' ;width:'+clickw+'px; height:'+clickh+'; '+clickFont+'; cursor:hand; cursor:pointer" onclick="doClickText(\'clickText\','+type+','+step+','+timeOut+')"><tr><td align="middle">'+clickt+'</td></tr></table></div>');}}</SCRIPT> <SCRIPT>
//NhokKiZ Trolled Giang
var clickw=320; // Width
var clickh=30; // Height
var clickb=1; // Border width
var clickc="white"; // Border color
var clickbg="black"; // Background color
var clickt="<b><blink>Open</blink></b>"; // Text to display
var clickFont="font-family:Tahoma,arial,helvetica; font-size:11pt; font-weight:bold; color:White"; // The font style of the text
new initReveal(0,'black','black',5,5,'yellow','red',3,10,true);</SCRIPT>
</body></html>
Bước 2: Up file lên Hosting và chạy thôi :v (Cái này các bạn tự tìm hiểu qua Youtube - khá ra dễ)
- Ngoài ra các bạn có thế tải File code có sẵn bên dưới và chỉ việc up lên là xong :v

LỜI KẾT

Chúc các bạn một ngày làm việc và học tập thật hiệu quả !!!
 1. Trả lời
  1. ơ :( em có làm ctv bên anh đâu, up sao ta (y) hay anh add em là ctv đi em dùng mail của anh Đức nè =he

   Xóa
 2. Code dài thế để link down là được r, kéo mỏi tay qué

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. dạ lần sau em rút kinh nghiệm :(( nhưng mà em up file lên xong tải về nó toàn bị lỗi chính tả á =no

   Xóa
 3. Vậy mà kêu không biết gì về code :D Code dài lướt mỏi tay :v

  Trả lờiXóa