Note Thông báo: Từ ngày 25/05/2021 hệ thống ngừng hoạt động, mọi vấn đề hay thắc mắc trên đây sẽ không được giải quyết. Hãy truy cập Code Pro để được hỗ trợ!

Share Bộ Button Với Hiệu Ứng Màu Gradient Tuyệt Đẹp

Loading...

LỜI MỞ ĐẦU

Chào mừng tất cả các bạn đã đến với bài viết tiếp theo của mình! Hôm nay, lang thang trên codepen.io thấy bộ button khá đẹp nên loot về share luôn =))

DEMO AND CODE

DEMO

BƯỚC 1:

Chèn toàn bộ Css phía dưới vào trước thẻ đóng </body>
<style type="text/css">
.lad {
 padding: 8px 20px;
 margin-right: 25px;
 cursor: pointer;
 font-size: 18px;
 border-radius: 4px;
}
.lad-bordered {
 padding: 6px 20px;
 position: relative;
 border: 4px solid transparent;
 background-clip: padding-box;
 transition: .5s all;
}
.lad-bordered:after {
 transition: .5s all;
 position: absolute;
 top: -4px;
 left: -4px;
 right: -4px;
 bottom: -4px;
 content: '';
 z-index: -1;
 border-radius: 4px;
}
.lad-rounded {
 border-radius: 50px;
}
.lad-rounded.lad-bordered:after {
 border-radius: 50px;
}
.hover-fill {
 transition: .6s all;
}
.hover-fill:hover {
 background-color: transparent;
 color: white;
}
.hover-fill.reverse {
 background-color: transparent;
 color: white;
}
.hover-fill.reverse:hover {
 background-color: white;
 color: #333;
}
.hover-slide {
 transition: .6s all;
}
.hover-slide:after {
 background-size: 200% 100%;
 background-position: 0% 0;
}
.hover-slide:hover:after {
 background-position: 100% 0;
}
#lad1:after {
 background-image: linear-gradient(45deg, #6b29b0 0%, #6b29b0 26%, #c918bb 26%, #c918bb 45%, #e014bd 45%, #e014bd 53%, #532dad 53%, #532dad 59%, #9a21b5 59%, #9a21b5 62%, #8225b2 62%, #8225b2 66%, #b11cb8 66%, #b11cb8 77%, #f810c0 77%, #f810c0 100%);
}
#lad2:after {
 background-image: linear-gradient(45deg, #0b2d7e 0%, #0b2d7e 44%, #155799 44%, #155799 45%, #1e81b5 45%, #1e81b5 61%, #28aad0 61%, #28aad0 67%, #31d4eb 67%, #31d4eb 100%);
}
#lad3 {
 color: white;
 border: none;
 background: linear-gradient(45deg, rgba(8, 211, 172, 0.45) 0%, rgba(8, 211, 172, 0.45) 12.5%, rgba(62, 29, 50, 0.45) 12.5%, rgba(62, 29, 50, 0.45) 25%, rgba(54, 55, 67, 0.45) 25%, rgba(54, 55, 67, 0.45) 37.5%, rgba(47, 81, 85, 0.45) 37.5%, rgba(47, 81, 85, 0.45) 50%, rgba(23, 159, 137, 0.45) 50%, rgba(23, 159, 137, 0.45) 62.5%, rgba(16, 185, 155, 0.45) 62.5%, rgba(16, 185, 155, 0.45) 75%, rgba(31, 133, 120, 0.45) 75%, rgba(31, 133, 120, 0.45) 87.5%, rgba(39, 107, 102, 0.45) 87.5%, rgba(39, 107, 102, 0.45) 100%), linear-gradient(135deg, #5774dd, #2304e5);
}
#lad4:after {
 background: linear-gradient(45deg, #ef0781 0%, #ef0781 6%, #d00a70 6%, #d00a70 25%, #b10d60 25%, #b10d60 40%, #93104f 40%, #93104f 45%, #74133e 45%, #74133e 53%, #55162e 53%, #55162e 66%, #36191d 66%, #36191d 100%);
}
#lad5:after {
 background: linear-gradient(0, rgba(151, 49, 241, 0.46) 0%, rgba(151, 49, 241, 0.46) 6%, rgba(163, 71, 217, 0.46) 6%, rgba(163, 71, 217, 0.46) 33%, rgba(175, 94, 193, 0.46) 33%, rgba(175, 94, 193, 0.46) 47%, rgba(187, 116, 169, 0.46) 47%, rgba(187, 116, 169, 0.46) 65%, rgba(200, 139, 146, 0.46) 65%, rgba(200, 139, 146, 0.46) 77%, rgba(212, 161, 122, 0.46) 77%, rgba(212, 161, 122, 0.46) 87%, rgba(224, 184, 98, 0.46) 87%, rgba(224, 184, 98, 0.46) 97%, rgba(236, 206, 74, 0.46) 97%, rgba(236, 206, 74, 0.46) 100%), linear-gradient(90deg, #e90e1b 0%, #e90e1b 15%, #eb291b 15%, #eb291b 39%, #ee431a 39%, #ee431a 42%, #f05e1a 42%, #f05e1a 52%, #f37819 52%, #f37819 61%, #f59319 61%, #f59319 76%, #f8ad18 76%, #f8ad18 88%, #fac818 88%, #fac818 100%);
}
#lad6:after {
 background: linear-gradient(164deg, rgba(0, 0, 0, 0.08) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.08) 50%, rgba(222, 222, 222, 0.08) 50%, rgba(222, 222, 222, 0.08) 100%), linear-gradient(73deg, rgba(182, 182, 182, 0.02) 0%, rgba(182, 182, 182, 0.02) 50%, rgba(216, 216, 216, 0.02) 50%, rgba(216, 216, 216, 0.02) 100%), linear-gradient(215deg, rgba(27, 27, 27, 0.09) 0%, rgba(27, 27, 27, 0.09) 50%, rgba(243, 243, 243, 0.09) 50%, rgba(243, 243, 243, 0.09) 100%), linear-gradient(236deg, rgba(242, 242, 242, 0.05) 0%, rgba(242, 242, 242, 0.05) 50%, rgba(16, 16, 16, 0.05) 50%, rgba(16, 16, 16, 0.05) 100%), linear-gradient(256deg, rgba(170, 170, 170, 0.07) 0%, rgba(170, 170, 170, 0.07) 50%, rgba(209, 209, 209, 0.07) 50%, rgba(209, 209, 209, 0.07) 100%), linear-gradient(126deg, rgba(204, 204, 204, 0.1) 0%, rgba(204, 204, 204, 0.1) 50%, rgba(26, 26, 26, 0.1) 50%, rgba(26, 26, 26, 0.1) 100%), linear-gradient(61deg, rgba(250, 250, 250, 0.01) 0%, rgba(250, 250, 250, 0.01) 50%, rgba(13, 13, 13, 0.01) 50%, rgba(13, 13, 13, 0.01) 100%), linear-gradient(56deg, rgba(210, 210, 210, 0.05) 0%, rgba(210, 210, 210, 0.05) 50%, rgba(79, 79, 79, 0.05) 50%, rgba(79, 79, 79, 0.05) 100%), linear-gradient(226deg, rgba(62, 62, 62, 0.08) 0%, rgba(62, 62, 62, 0.08) 50%, rgba(73, 73, 73, 0.08) 50%, rgba(73, 73, 73, 0.08) 100%), linear-gradient(90deg, #ec029e, #a1024f);
}
#lad7:after, #lad10:after {
 background-image: linear-gradient(135deg, #f68918 0%, #f68918 31%, #ae3e9f 31%, #ae3e9f 42%, #d2645c 42%, #d2645c 49%, #8a19e3 49%, #8a19e3 100%);
}
#lad8:after {
 background-image: linear-gradient(90deg, #f47178 0%, #f47178 14.3%, #f4da71 14.3%, #f4da71 28.6%, #9df471 28.6%, #9df471 42.9%, #71f4b5 42.9%, #71f4b5 57.2%, #71c2f4 57.2%, #71c2f4 71.5%, #9071f4 71.5%, #9071f4 85.8%, #f471e7 85.8%, #f471e7 100.1%);
}
#lad9 {
 background-color: transparent;
 color: white;
}
#lad9:after {
 background-image: linear-gradient(135deg, #0d04b2 0%, #0d04b2 12.5%, #1119b6 12.5%, #1119b6 25%, #142eb9 25%, #142eb9 37.5%, #1843bd 37.5%, #1843bd 50%, #1c57c0 50%, #1c57c0 62.5%, #206cc4 62.5%, #206cc4 75%, #2381c7 75%, #2381c7 87.5%, #2796cb 87.5%, #2796cb 100%);
}
#lad9:hover {
 color: white;
}
#lad11:after {
 background-image: linear-gradient(135deg, #8ae553 0%, #8ae553 22%, #6ecb47 22%, #6ecb47 28%, #53b03b 28%, #53b03b 72%, #37962f 72%, #37962f 100%);
}
#lad12:after {
 background-image: linear-gradient(45deg, rgba(49, 74, 89, 0.45) 0%, rgba(49, 74, 89, 0.45) 12.5%, rgba(122, 86, 72, 0.45) 12.5%, rgba(122, 86, 72, 0.45) 25%, rgba(170, 94, 60, 0.45) 25%, rgba(170, 94, 60, 0.45) 37.5%, rgba(219, 102, 49, 0.45) 37.5%, rgba(219, 102, 49, 0.45) 50%, rgba(146, 90, 66, 0.45) 50%, rgba(146, 90, 66, 0.45) 62.5%, rgba(98, 82, 78, 0.45) 62.5%, rgba(98, 82, 78, 0.45) 75%, rgba(195, 98, 55, 0.45) 75%, rgba(195, 98, 55, 0.45) 87.5%, rgba(73, 78, 83, 0.45) 87.5%, rgba(73, 78, 83, 0.45) 100%), linear-gradient(135deg, #750698, #6e22fb);
}
</style>

BƯỚC 2:

Chèn code phía dưới vào phần HTML khi viết bài (tùy ý các bạn)
<button class="lad lad-bordered" id="lad1" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 1</button>
<button class="lad lad-bordered lad-rounded" id="lad2" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 2</button>
<button class="lad" id="lad3" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 3</button>
<button class="lad lad-bordered hover-fill" id="lad4" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 4</button>
<button class="lad lad-bordered hover-fill lad-rounded" id="lad5" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 5</button>
<button class="lad lad-bordered hover-fill reverse" id="lad6" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 6</button>
<button class="lad lad-bordered hover-slide" id="lad7" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 7</button>
<button class="lad lad-bordered hover-slide lad-rounded" id="lad8" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 8</button>
<button class="lad lad-bordered hover-slide" id="lad9" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 9</button> 
<button class="lad lad-bordered hover-slide hover-fill" id="lad10" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 10</button>
<button class="lad lad-bordered hover-slide hover-fill lad-rounded" id="lad11" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 11</button>
<button class="lad lad-bordered hover-slide hover-fill reverse" id="lad12" onclick="window.open('https://www.leanhduc.pro.vn')">Button 12</button>

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG:

 • Trên đây mình để tất cả là 12 Button !
 • Tha hồ lựa chọn khi sử dụng
 • Mỗi button ứng với ID và Class tương ứng
 • Cái nào không dùng thì xóa đi nhé ! (không xóa cũng chẳng sao)

LỜI KẾT

Như vậy là mình đã share cho các bạn một bộ Button chuyển hướng tuyệt đẹp rồi nhé! Rất mong nó hữu ích với các bạn. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khiếu nại về bản quyền hãy comment ngay phía dưới! Chúc các bạn thành công =))

@Copyright Lê Anh Đức